Пети доклад за икономическо, социално и териториално сближаване: Пети доклад за икономическо, социално и териториално сближаване

Допълнителни

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 29/11/2010

Петият доклад за икономическо, социално и териториално сближаване е приет в условията на най-тежката финансова и икономическа криза през най-новата история. ЕС и нейните държави-членки реагираха на тази криза като приеха мерки за съхраняване на действащия бизнес и трудовата заетост, за стимулиране на търсенето и увеличаването на публичните инвестиции.

В следствие на това няколко държави срещнаха трудности при рефинансиране на държавния си дълг поради съчетанието от намаляващи приходи и увеличаващи се разходи за социални плащания и насърчителни мерки. Изправени пред голям дефицит и натиск от финансовите пазари, повечето от правителствата на ЕС са в
процес на прилагане на мерки за консолидация на фиска.

В такива условия ЕС прие амбициозна нова стратегия за дългосрочно възстановяване - "Европа 2020". Нейната основна цел е интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Дори още повече от предшестващия я документ - Лисабонската стратегия, за да бъде постигната тази цел "Европа 2020" акцентира върху необходимостта от иновации, заетост и социално приобщаване и ясен отговор на екологичните предизвикателства и промяната на климата.

Publications