Panorama 61 : Политиката на сближаване – поглед към бъдещето

Допълнителни

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 15/06/2017

Последният брой на списание „Панорама“ е специално издание, посветено на обсъждането на бъдещето на Политиката на сближаване след 2020 г. Форумът по въпросите на сближаването, който се провежда на 26 и 27 юни в Брюксел, ще бъде важен крайъгълен камък в този процес. Политиката на сближаване трябва да разгледа трудното предизвикателство, свързано с това да направи европейската икономика по-приобщаваща, конкурентоспособна и устойчива, както и да отговори на въпросите, повдигнати в Бялата книга за бъдещето на Европа относно добавената стойност на политиките на ЕС, субсидиарността и разминаването между обещания и постигнати резултати. Нашето списание даде думата на представители на институциите на ЕС, националните правителства, регионалните органи, различни асоциации и университети в опит да разбере как се чувстват хората относно бъдещето на тази ключова политика на ЕС. 

Стратегиите за интелигентна специализация са споменати на няколко места в този брой, като много хора поставят акцент върху тяхното значение и биха искали да видят по-нататъшно развитие на концепцията. Също така представяме основните заключения от последното проучване на Евробарометър за осведомеността и възприятието на гражданите относно регионалната политика, правим преглед на данните за БВП от предстоящия 7-ми доклад по въпросите на сближаването, и с голям интерес очакваме темите от тазгодишната Европейска седмица на регионите и градовете. И накрая, представяме впечатленията на млади доброволци, които подпомагат работата на Европейския корпус за солидарност.

Publications