Ръководство за държавите членки относно проверките на управлението

Допълнителни

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 17/09/2015

Целта на настоящия документ е да предостави насоки по отношение на определени практически аспекти на прилагането на член 125, параграф 4, буква а) и член 125, параграф 5 от РОР, както и на член 23 от Регламента за ЕТС. Той е предназначен да служи като референтен документ за държавите членки при прилагането на тези членове. Това ръководство е приложимо за ЕСИ фондовете, с изключение на ЕЗФРСР. На държавите членки се препоръчва да следват насоките, като вземат предвид своите собствени организационни структури и механизми за контрол. В Ръководството са представени редица най-добри практики, които могат да бъдат въведени от УО и органите, както е посочено в член 23, параграф 4 от Регламента за ETC, като се вземат предвид особеностите на всяка система за управление и контрол (СУК). Одитите на Комисията, проведени в рамките на програмните периоди 2000—2006 г. и 2007—2013 г., показаха потенциалните ползи от такъв документ.

Ръководството обхваща регулаторните изисквания, общите принципи и целта на проверките, органите, отговорни за тяхното провеждане, планирането, обхвата и интензитета на проверките, организацията на проверките на място, изискването за документиране на работата и възлагане на работа на подизпълнители. В няколко специфични области, например в сферата на обществените поръчки и схемите за подпомагане, които понякога са проблематични за държавите членки, са представени по-подробни примери за добри практики. Документът също така включва информация относно проверките на управлението в областта на финансовите инструменти, на проектите, генериращи приходи, и в сферата на Европейското териториално сътрудничество. Разгледани са и въпроси, свързани с дълготрайността на операциите, равенството и недискриминацията, както и околната среда.

Поради значителните различия в организационните структури в държавите членки не е възможно да бъдат обхванати всички случаи в настоящия документ. Проверките на управлението са отговорност на УО, когато те са извършени съгласно член 125, параграф 4, буква а) от РОР и съгласно член 23, параграф 3 от Регламента за ЕТС. УО има възможността да делегира задачи на междинните звена. Съответно, когато управляващите органи са посочени в забележката, това може да се отнася и до междинните звена в случаите, когато някои или всички проверки на управлението са делегирани от УО. В останалите случаи по отношение на програмите по ЕТС отговорността за проверките на управлението се носи от държавите членки, трети държави или територии, определящи органа или лицето, съгласно член 23, параграфи 3 и 4 от Регламента за ETC.

В стремежа за намаляване на административната тежест за бенефициерите по ЕСИ фондовете е необходимо да се подчертае, че обменът на информация между бенефициерите и УО, СО, ОО и МЗ може да се извършва чрез електронни системи за обмен на данни. Правилата в законодателния пакет за периода 2014—2020 г., свързани с инициативата за електронното сближаване, са формулирани така, че да се даде възможност на държавите членки и регионите да намерят решения съобразно тяхната организационна и институционална структура и конкретни нужди при определянето на единни минимални изисквания.

More information :

Guidance on European Structural and Investment Funds 2014-2020

Publications