Насоки за държавите членки относно стратегията за одит

Допълнителни

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 27/08/2015

Целта на настоящия документ е да се осигурят насоки за ОО, отговорни за изготвянето на стратегията за одит (наричана по-долу „стратегията“) съгласно член 127, параграф 4 от РОР. Настоящите насоки се прилагат за ЕСИ фондовете, с изключение на ЕЗФРСР, и следват структурата на образеца на стратегията за одит, определен в приложение VII към РИК.

В настоящите насоки се излагат препоръките на Комисията за различни раздели от стратегията. Те произтичат не само от горепосочените разпоредби, а и от опита на Комисията по отношение на стратегиите за одит от предишния програмен период, съществуващи международно приети стандарти за одит и най-добри практики.

Стратегията представлява градивен елемент от модела за предоставяне на гаранции за ЕСИ фондовете (с изключение на ЕЗФРСР), тъй като тя представлява документ за планиране, в който се определят методологията на одита, методът за формиране на извадка за одити на операции и планирането на одити във връзка с първите три счетоводни години, и трябва да се актуализира ежегодно от 2016 г. до 2024 г. включително.

More information :

Guidance on European Structural and Investment Funds 2014-2020

Publications