Насоки за Комисията и държавите членки относно обща методология за оценяване на системите за управление и контрол

Допълнителни

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 18/12/2014

Целта на настоящите насоки е да предоставят практически инструмент, който да помага на одиторите да оценяват функционирането на СУК, създадени от държавите членки във връзка с програмите по ESIF (с изключение на ЕЗФРСР).

Те се основават на насоките, които са в сила за периода 2007—2013 г., и на заключенията на работната група, включваща служители от службите за одит на ГД „Регионална и селищна политика“, ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване и ГД „Морско дело и рибарство“ в Комисията, с цел да се създаде референтна рамка по отношение на:

  • обясняване на ключовите изисквания, които трябва да се използват (вж. РОР и Делегирания регламент на Комисията);
  • обясняване на критериите за оценка, които трябва да се използват за всяко ключово изискване;
  • предоставяне на насоки за изготвяне на заключения за всяко ключово изискване и от всеки орган;
  • предоставяне на насоки за съставяне на общо заключение относно СУК (или част от системата) за програма или група програми, като се вземат предвид всички съществуващи смекчаващи фактори или компенсаторни контролни мерки.

Поради това насоките са предназначени на първо място за дирекциите за одит на горепосочените служби на Комисията и одитните органи (ОО), за да се гарантира обективност, съгласуваност и прозрачност при оценяване на съответствието на системите за управление и контрол с ключовите регулаторни изисквания. Описаните в настоящите насоки „етапи на оценката“ определят методологията, която трябва да се използва при извършване на одитите на системите. От ОО се изисква да използват тези насоки в техните одити на системите на УО, СО и МЗ или когато осъществяват надзор над работата на други участващи одитни органи, за да се гарантира хармонизирането на резултатите от одита и за да могат одиторите от различните части на контролната верига да разчитат на работата на колегите си.

Publications