Европейския кодекс за добри практики при предоставянето на микрокредити - методология за крайния оценител

Допълнителни

 
Available languages : Bulgarian German Greek English Spanish French Italian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Finnish Swedish
Period :
Date : 02/09/2013

Разработване на методология за мониторинг на изпълнението на "Европейския кодекс за добри практики при предоставянето на микрокредити" от доставчиците на микрокредити –  методология за крайния оценител

Настоящият документ представлява методология за мониторинг на прилагането на „Европейския кодекс за добри практики при предоставянето на микрокредити“ (наричан по-нататък „Кодекса“) от доставчиците на микрокредити (наричани по-нататък „доставчиците“). Методологията е предназначена за оценителите, но може да бъде от полза и за техническия персонал на доставчиците на микрокредити. Основната цел на методологията е да предостави ясен и пълен преглед на процеса по оценяване от поемането на задължение за прилагане до етапа след решението за удостоверяването на съответствие и подпомагането, както и да предложи подробни насоки за оценяването на приложимостта на точките и съответствието с тях.

X

More information :

JASMINE - European Code of Good Conduct for Microcredit Provision

Publications