Моят регион, моята Европа, нашето бъдеще — седми доклад за икономическото, социалното и териториалното сближаване

Допълнителни

 

След двойната рецесия през 2008 и 2011 г. икономиката на ЕС отново отбелязва растеж. Кризата засегна сериозно почти всички държави членки. Тя спря дългосрочното намаляване на различията в БВП на глава от населението между държавите членки. С началото на възстановяването обаче тези различия започнаха да намаляват отново с отбелязването на повсеместен растеж и по-високи нива в държавите с по-малък БВП на глава от населението.

Първите признаци за намаляване на различията се наблюдават и на регионално равнище в целия ЕС. От 2008 г. регионалните различия в равнищата на заетостта и безработицата се увеличаваха успоредно с тези при БВП на глава от населението. През 2014 г. различията при заетостта започнаха да намаляват, а през 2015 г. същият процес започна и при БВП на глава от населението. Въпреки това в много региони БВП на глава от населението и равнището на заетостта все още са под нивата преди кризата.

В периода 2000—2015 г. БВП на глава от населението в редица по-слабо развити региони се доближи до средното равнище за ЕС благодарение на по-бързия растеж на производителността, но заетостта в тях намаля. В по-голямата си част производственият сектор в тези региони работеше добре, така че предприятията

More information :

Seventh Report on Economic, Social and Territorial Cohesion

Publications