СЪОБЩЕНИЕ относно стратегията на Европейския съюз за региона на Адриатическо и Йонийско море

Допълнителни

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 17/06/2014

В настоящото съобщение се посочват потребностите и потенциалът за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в региона на Адриатическо и Йонийско море. В него се представя рамка за съгласувана макрорегионална стратегия и план за действие с цел да се подходи адекватно към тези предизвикателства и възможности чрез сътрудничество между участващите държави.

Регионът представлява функционална зона, обособена в основни линии от басейна на Адриатическо и Йонийско море. Обхващайки и значителна площ от сушата, морските, крайбрежните и сухоземните площи на региона се разглеждат като взаимосвързани системи. В резултат на увеличеното движение на стоки, услуги и хора, което се обяснява с присъединяването на Хърватия към ЕС и с перспективата за присъединяване към ЕС на други държави от региона, хинтерландът на пристанищата придобива все по-съществена роля. Вниманието към връзките „земя-море“ също извежда на преден план въздействията на извършваните на сушата неустойчиви дейности върху крайбрежните райони и морските екосистеми.

Регионът с население над 70 млн. души има основна роля за укрепването на географската приемственост в Европа. Стратегията се основава на Адриатическо-йонийската инициатива, която засяга осем държави. Приложена е карта. Стратегията е отворена и за други партньори от региона.

More information :

EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region

Publications