Манифест на младите хора за младите хора с оглед оформянето на европейската политика за сътрудничество

Допълнителни

 

Участието на младите европейци в бъдещото на Европейското териториално сътрудничество

През 2020 г. се отбелязват 30 години от началото на водещата схема на ЕС за сътрудничество, наречена Interreg. Трите основни теми, свързани с честването на постиженията през тези 30 години, с които европейските граници се превърнаха във възможност благодарение на духа на сътрудничество, са: съседството, екологията и младежта.

Като една от трите основни теми на ампанията за ознаменуване на 30-ата годишнина на Interreg, младите хора се стремят да покажат, че макар вече да вземат участие в Европейското териториално сътрудничество (ЕТС), може и следва да се направи още много. Как? Като се проучат идеите и желанията на младите хора за това как да се подобри териториалното сътрудничество в бъдеще, така че младите поколения да почувстват, че мнението им се зачита от служителите на висши ръководни длъжности в ЕС.

Това демократично начинание, насочено към младежта, чието начало бе поставено през 2020 г., е актуално не само заради кампанията за отбелязване на 30-ата годишнина на Interreg, но и поради това че се провежда през година на политически промени, между двата бюджетни периода на ЕС, а именно 2014—2020 г. и 2021—2027 г. Следователно 2020 г. е найдобрият момент за изразяване на мнение, за да се окаже влияние върху процеса на изготвяне на политиката относно Interreg и нейното изпълнение чрез проекти.

В настоящия манифест са представени идеите на младите хора относно Interreg и по-специално относно това как тази схема да се съгласува подобре с техните очаквания. Той е насочен основно към създателите на политики на европейско, национално, регионално и местно равнище, както и към управляващите органи на Interreg и бенефициерите на проекти, организациите с интерес в областта на сближаването на ЕС — и по-специално Interreg, изготвянето на политики, младежта, ангажирането на гражданите и демократичното участие. Представените тук идеи са събрани от службите на Европейската комисия чрез целеви проучвания, проучвания на общественото мнение и групови дискусии онлайн с млади хора от цяла Европа (а именно ЕС, най-отдалечените региони и съседните държави).

Еврокомисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра и представителите на германското председателство на Съвета на ЕС ще получат манифеста на 15 октомври 2020 г. по време на годишното събитие, посветено на Interreg, в рамките на специален диалог по въпросите на младежта, в присъствието на някои от младите хора, допринесли за изготвянето му. Целта е да се обсъдят и изслушат отзивите на служителите на висши ръководни длъжности в ЕС относно манифеста. 

More information :

Interreg 30 Years

Publications