НАЦИОНАЛНИ/РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОННИ СТРАТЕГИИ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ (RIS3)

Допълнителни

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 25/03/2014

„Европа 2020“ е стратегията за растеж на ЕС за следващото десетилетие. В променящия се свят искаме ЕС да се превърне в интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика. Тези три приоритета, които се подсилват взаимно, трябва да помогнат на ЕС и държавите членки да осигурят високи нива на заетост, производителност и социално сближаване.

По-конкретно, Съюзът си е поставил пет амбициозни цели – в областта на заетостта, инова-циите, образованието, социалното приобщаване и климата/енергията – които трябва да бъдат постигнати до 2020 г. Всяка държава членка е приела собствени национални цели във всяка от тези области. В основата на стратегията са залегнали конкретните действия на равнище ЕС и на национално равнище.

Националните и регионалните органи в Европа ще изготвят стратегии за интелигентно специализиране чрез процес на предприемаческо откриване, така че европейските структурни и иновационни фондове (ЕСИФ) да могат да се използват по-ефективно и да се увеличат полезните взаимодействия между различните политики на национално и регионално равнище и на равнище ЕС, както и публичните и частните инвестиции.

More information :

Научни изследвания и иновации

Publications