ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Допълнителни

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Finnish
Period : 2014-2020
Date : 26/03/2014

През последните 20 години подходът LEADER за водено от общностите местно развитие (CLLD), финансирано от структурните фондове и фондовете за развитие на селските райони, помогна на участниците от селските райони да преценят дългосрочния потенциал на своя местен район и се доказа като ефективен и ефикасен инструмент за изпълнение на политиките за развитие. Европейската комисия насърчава този метод на изпълнение и чрез други инициативи на Общността, като например URBAN и EQUAL. Подходът LEADER, който от ЕС от 1991 г. получава непрекъсната подкрепа, се превърна във важен елемент от политиката на развитие на селските райони и е широко приет в цяла Европа. От 2007 г. местното развитие се използва и в рамките на Европейския фонд за морско дело и рибарство за оказване на подкрепа за устойчивото раз-витие на рибарските общности.

Членове 32–35 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 относно общоприложимите разпоредби, които регламентират CLLD, се основават на подхода LEADER и засягат четири от фондовете, обхванати от Общата стратегическа рамка – Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социа-лен фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за морско дело и рибарство – за програмния период 2014–2020 г. (ЕСИ фондове – Европейски структурни и инвестиционни фондове).

CLLD е специален инструмент, който може да се използва на подрегионално равнище и допълва другите форми на подпомагане на развитието на местно равнище. CLLD може да мобилизира и ангажира местните общности и организации и да осигури техния принос за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, като насърчи териториалното сближаване и способства за постигането на конкретни цели на политиката.

Publications