Регламенти на структурните фондове 2007-2013 г.

Членове 158-162 от Договора за създаване на Европейските общности  постановява, че Съюзът следва да насърчи цялостното си хармонично развитие и засилване на икономическото и социално сближаване чрез намаляване на различията в развитието между отделните региони. За периода 2007-2013 г., инструментите за постигане на тези цели намират правна основа в пакет от пет регламента, приети от Съвета и Европейския парламент през юли 2006 година.

Допълнителни

 

Следните регламенти са публикувани в „Официален вестник на Европейския съюз” (Eur-Lex). Линкът към Eur-Lex дава достъп до библиографски данни, които представят пълния текст , поправките , приложенията (ако има такива) и всякаква друга полезна информация , като например информация по процедурите и взаимовръзките между документите.

Общ регламент

Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006г. от 11 юли 2006 г. за определяне на общите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999г.

Общ регламент определящ общи принципи, правила и стандарти за прилагането на трите инструмента на сближаването – Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейският социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд. Oснован на принципа на съвместното управление между ЕС, държавите-членки и регионите, настоящият регламент установява подновен програмен процес, базиран на стратегическите насоки на Общността за сближаване, последващите мерки и дейности, както и на общи стандарти за финансово управление, контрол и оценка. Реформираната система за предоставяне ще осигури по-просто, пропорционално и по-децентрализирано управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд.

Пълен текст на регламента в Eur-Lex

Регламент за изпълнение

Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006 г. от 8 декември 2006 г. за определяне на правила за прилагане на Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и на Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие.

Регламента на Европейската комисия за прилагане на Структурните и Кохезионния фонд за 2007-2013 г. представлява един набор от подробни правила за управлението на финансовите инструменти на политиката на сближаване.

Пълен текст на регламента в Eur-Lex

Регламент относно ЕФРР

Регламент (ЕО) № 1080/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно  Европейския фонд за регионално развитие и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1783/1999 г.

Регламентът на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) дефинира неговата роля и областите на интервенция, такива като насърчаването на обществени и частни инвестиции и така помагащ за намаляване на регионалните различия в Съюза. ЕФРР ще подкрепя програми насочени към регионалното развитие, икономическите промени, повишаване на конкурентноспособността и териториално сътрудничество в целия ЕС. Финансираните приоритети включват научни изследвания, иновации, опазване на околната среда и превенция на риска, докато инвестициите в инфраструктура запазват важната си роля, особено в най-слабо развитите региони.

Пълен текст на регламента в Eur-Lex

Регламент относно ЕСФ

Регламент (ЕО) № 1081/2006г. на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1784/1999г.

Европейският социален фонд (ЕСФ) ще се реализира в съответствие с Европейската стратегия по заетостта и ще се фокусира върху четири ключови области: повишаване на адаптивността на работещите и на предприятията, подобряване на достъпа до заетостта и участие в пазара на труда, засилване на социалното приобщаване чрез борба с дискриминацията и улесняване на достъпа до пазара на труда за хората в неравностойно положение, както и насърчаване на партньорството за реформи в областта на заетостта и приобщаването.

Пълен текст на регламента в Eur-Lex

Регламент относно ЕГТС

Регламент (ЕО) №1082/2006г. на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС)

Петият регламент представя Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС). Целта на този нов правен инструмент е да улесни трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество между регионалните и местните власти. На последните може да бъде даден статут на юридически лица за изпълнение на програмите за териториално сътрудничество на базата на конвенцията, сключена между участващите национални, регионални, местни или други публични органи.

Пълен текст на регламента в Eur-Lex

Регламент относно Кохезионния фонд

Регламент на Съвета (ЕО) № 1084/2006 г. от 11 юли 2006 г. за създаване на Кохезионен фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1164/94 г.

Кохезионният фонд допринася за намеси в областта на околната среда и трансевропейските транспортни мрежи. Той се прилага в държавите-членки с брутен национален доход (БНД) по-малък от 90% от средния за Общността, което означава, че обхваща новите държави-членки, както Гърция и Португалия. Испания ще може да кандидатстват за средства от Кохезионния фонд като преходна мярка. През новия период, фондът ще финансира заедно с ЕФРР многогодишни програми за инвестиране, управлявани по децентрализиран начин, така че те да не стават предмет на индивидуално одобряване от страна на Комисията.

Пълен текст на регламента в Eur-Lex

Регламент относно ИПП

Регламент на Съвета (ЕО) № 1085/2006г. от 17 юли 2006 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП)

Пълен текст на регламента в Eur-Lex