европейски структурни фондове и инвестиционни фондове 2014-2020

Член 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) предвижда, че за да засили своето икономическо, социално и териториално сближаване, Съюзът трябва да си поставя за цел да намали разликата между нивата на развитие на различните региони и изоставането на най-малко облагодетелстваните региони или острови, и че специално внимание трябва да се отделя на селските райони, районите, засегнати от индустриалния преход, и регионите, които са засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условияи.

европейски структурни и инвестиционни фондове за периода 2014–2020 г.: официални текстове и коментари bg pdf

 

Следните регламенти са публикувани в „Официален вестник на Европейския съюз” (Eur-Lex). Линкът към Eur-Lex дава достъп до библиографски данни, които представят пълния текст , поправките , приложенията (ако има такива) и всякаква друга полезна информация , като например информация по процедурите и взаимовръзките между документите.

Regio WikiВ допълнение към възможността за изтегляне на пълни текстове от законодателството в областта на регионалната политика InfoRegio, сега алтернативно ще можете да влизате в интерактивна база данни с правни текстове и ръководства, наречена публична база данни за регулаторната рамка. Тя ви предлага възможност за динамично преглеждане на първичното законодателство, вторичното законодателство и обяснителните бележки. Моля, имайте предвид, че този нов инструмент е на разположение само за текста на английски език.

С цел получаване на достъп до това приложение, първо ще е необходимо да се регистрирате. Тази лесноразбираема процедура се изпълнява много лесно и бързо.

Регламент за общоприложимите разпоредби

Регламент (ЕС) N° 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) N° 1083/2006 на Съвета

Пълен текст на регламента в Eur-Lex

Можете да видите последната консолидирана версия посредством връзката по-горе в раздел „Информация за документа“, подточка „Всички консолидирани версии“. Моля, имайте предвид, че консолидираните версии се предоставят само за справка и нямат правна сила.

Виж също допълнителните изявления, публикувани в Официален вестник

Регламент относно ЕФРР

Регламент (ЕС) N° 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) N° 1080/2006

Пълен текст на регламента в Eur-Lex

Виж също допълнителните изявления, публикувани в Официален вестник

Регламент относно ЕСФ

Регламент (ЕС) N° 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) N° 1081/2006 на Съвета

Пълен текст на регламента в Eur-Lex

Регламент относно Етс

Регламент (ЕС) N° 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“

Пълен текст на регламента в Eur-Lex

Регламент относно ЕГТС

Регламент (ЕС) N° 1302/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) N° 1082/2006 относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) с цел по-голяма яснота, опростяване и усъвършенстване на процеса на създаване и функциониране на такива групи

Пълен текст на регламента в Eur-Lex

Регламент относно Кохезионния фонд

Регламент (ЕС) N° 1300/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) N° 1084/2006 на Съвета

Пълен текст на регламента в Eur-Lex

Регламент относно ЕЗФРСР

Регламент (ЕС) N° 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) N° 1698/2005 на Съвета

Пълен текст на регламента в Eur-Lex

Регламент относно ЕФМДР

Регламент (ЕС) N° 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета

Пълен текст на регламента в Eur-Lex

Станете част от процеса на разработване на политики на ЕС!

Better Regulation Portal