JEREMIE: Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни предприятия

Допълнителни

 

JEREMIE - Съвместни европейски ресурси за микропредприятия до средни предприятия, е инициатива на Европейската комисия, разработена съвместно с Европейския инвестиционен фонд. Тя насърчава използването на инструменти за финансов инженеринг за подобряване достъпа до финансиране на малките и средни предприятия посредством действия по линия на структурните фондове.

Страните от ЕС могат да използват част от отпуснатите им европейски структурни средства, за да инвестират в револвиращи инструменти, като фондове за рискови капитали, кредитиране или гаранционни фондове.
Тези средства могат да подпомогнат:

 • създаването на нов бизнес или разширяването на съществуващи такива;
 • достъпа до инвестиционен капитал от страна на предприятия (най-вече малки и средни предприятия) с цел модернизиране и разнообразяване на дейностите им, разработване на нови продукти, осигуряване и разширяване на достъпа до пазара;
 • ориентирани към бизнеса изследвания и разработки, трансфер на технологии, иновации и предприемачество;
 • техническа модернизация на производствени структури, за да се помогне за постигането на целите на нисковъглеродната икономика;
 • производствени инвестиции, които създават и поддържат устойчиви работни места

Вноските от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) се отпускат на кредитни фондове, гаранционни фондове или фондове за рискови капитали, които да инвестират в предприятия. Тези инвестиции могат да приемат формата на собствен капитал, заеми и/или гаранции.

Печалбите от инвестициите се реинвестират в предприятия. По този начин определени средства могат да се използват няколко пъти, като се рециклира публичното финансиране, привлича се капитал, увеличава се устойчивостта и влиянието на обществените ресурси, отпускани на малки и средни предприятия.

Управляващите органи могат също така да решат да канализират ресурсите от програмата, като използват Холдингови фондове (ХФ), създадени за инвестиране в няколко инвестиционни фонда.

Това не е задължително, но действително предлага предимство, като позволява на управляващите органи да възлагат някои от задачите, необходими за прилагането на JEREMIE, на експерти специалисти.

 • Устойчивост - Инструментите за финансов инженеринг се базират на предоставянето на помощ, която се възстановява от структурните фондове, до инвестиции, които трябва да генерират приходи, като по този начин се изплащат на инвеститорите. Това предлага по-устойчива алтернатива на на съдействието, традиционно предоставяно като безвъзмездна помощ.
 • Привличане - комбинирането на структурни фондове с допълнителни източници на инвестиране ще даде тласък на ресурсите и ще подпомогне по-голям брой предприятия.
 • Гъвкавост - JEREMIE предлага гъвкавост както по отношение на структурата, така и при ползването на средства като собствен капитал, дълг или гаранционна инвестиция, които могат да се приспособят според специфичните нужди на определени държави и региони.
 • Експертен опит - JEREMIE позволява на управляващите органи на структурните фондове да се възползват от експертните познания на банковия и частния сектор, като с това укрепяват ефективността на своите инвестиции в предприятия.
 • Партньорства - партньорството, установено между Комисията, ЕИФ и ЕИБ в рамките на JEREMIE, може също да действа като мощен катализатор за съвместното сътрудничество между държави, региони, ЕИФ, ЕИБ, други банки и инвеститори, за да се осигури достъп до финансови средства за предприятия, предимно МСП.

През 2009 г. Комисията (ГД "Регионална политика") в сътрудничество с ЕИФ даде началото на платформа за изграждане на контакти към JEREMIE English с цел подкрепа на изпълнението на инициативата.

 • 27-28 October 2011: 3rd Annual Conference - JEREMIE and JESSICA: Delivering results English
 • 20 May 2011: Fifth Plenary Meeting - JEREMIE Networking Platform English
 • 29-30 November 2010: JEREMIE & JESSICA: Towards successful implementation English
 • 22-23 October 2009: Conference on JEREMIE & JESSICA: Innovative financial instruments in EU Cohesion Policy English
 • Меморандум за разбирателство между Европейската комисия и Европейския инвестиционен фонд: "A coordinated approach to improving access to finance for micro to medium enterprises in the regions supported by European Regional Development Fund (ERDF)" pdf English
 • Executive Summaries of evaluations studies on SME access to finance in EU Member States/regions pdf English (извършвани от ЕИФ)
 • Хоризонтално проучване - Handbook on JEREMIE holding fund operational procedures pdf English (юли 2009 г.)
 • Legislative provisions pdf English и напътствия (July 2007 pdf English - December 2008 pdf English - February 2011pdf EnglishFrançais - 2012 pdf English) свързани с инструментите за финансов инженеринг.
 • JEREMIE implementation in the EU Member States. State of play (November 2011)pdf English
 • Financial Engineering Instruments Implemented by Member States with ERDF Contributions. Synthesis Report pdf English Annexes pdf English

Свързани връзки

 • ЕИФ - JEREMIE English
 • Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации DeutschEnglish españolfrançaisitaliano
 • ГД "Предприятия и промишленост" - достъп до финансиране English