JASPERS: Съвместна помощ за подкрепа на проекти в европейските региони

Допълнителни

 

Какво представлява JASPERS?

 • JASPERS е партньорство за техническа помощ между трима партньори (Европейската комисия, ЕИБ и ЕБВР).
 • JASPERS предоставя независими консултации на държавите бенефициери с цел да им се помогне да подготвят висококачествени основни проекти, които ще бъдат съфинансирани от два от структурните и инвестиционни фондове на ЕС — Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд.

Помощта по JASPERS може да обхваща:

 • помощ при подготовка на проект, от първоначалното идентифициране на проекта до подаването на заявление за отпускане на безвъзмездни средства от ЕС;
 • независим преглед на качеството на проектите;
 • функция за оценяване на проекти след подаването им, за всички основни проекти, подадени директно до Европейската комисията;
 • хоризонтално възлагане на задачи и стратегическа помощ;
 • изграждане на капацитет, включително Център за компетентност;
 • помощ при изпълнение на проекта;
 • проекти, свързани с Механизма за свързване на Европа, основно в секторите на железопътния и автомобилния транспорт;
 • Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси (EIAH), чрез преглед и обработка на заявленията.

Кои проекти могат да получат помощ от JASPERS?

JASPERS има за цел да оказва помощ по инфраструктурни проекти, които са определени като „основни“ проекти в Регламента за общоприложимите разпоредби — например проекти във връзка с пътища, железопътни линии, вода, отпадъци, енергия и градски транспорт. Когато става въпрос за малки държави, в които няма да се осъществят многобройни проекти от подобен мащаб, JASPERS съсредоточава усилията си върху най-големите проекти.

За информация потенциалните бенефициери трябва да се свържат с Управляващия орган, отговарящ за координирането на структурните фондове на ЕС в тяхната държава.

Как е организиран JASPERS?

Персоналът на JASPERS се осигурява чрез договорености за партньорство: Комисията предоставя средства, които се използват за набиране на специализиран персонал, докато другите партньори (ЕИБ и ЕБВР) дават своя принос посредством директно предоставяне на свой персонал.

JASPERS е организиран в седем категории:

 • пътища;
 • железопътен, въздушен и морски транспорт;
 • вода и отпадъци;
 • енергия и твърди отпадъци;
 • интелигентно развитие;
 • Център за работа в мрежа и компетенции;
 • независим преглед на качеството (IQR).

Персоналът на седалището на JASPERS е базиран в ЕИБ в Люксембург, но съществуват три регионални центъра във Варшава, Виена и Букурещ, където са базирани около 70 % от неговия персонал, така че специалистите да се намират в близост до бенефициерите и да са в състояние да предложат по-ефективна услуга.

 • Варшава обслужва Полша, Естония, Латвия, Литва.
 • Виена обслужва Чешката република, Унгария, Словакия, Словения и Малта.
 • Букурещ обслужва Румъния и България.

Експертите, базирани в Люксембург, могат да работят във всяка една от държавите бенефициери от ЕС, в зависимост от нуждите.

Свързани връзки

 • уебсайт на JASPERS English
 • Jaspers: 10 years of Support for Cohesion Policy English