Фонд "Солидарност" на ЕС

Фонд "Солидарност" на Европейския съюз (ФСЕС) е създаден за реагиране при големи природни бедствия и като израз на европейската солидарност с регионите, засегнати от бедствия в рамките на Европа. Фондът е създаден в резултат на сериозните наводнения в Централна Европа през лятото на 2002 г. Оттогава той е бил използван при 100 различни бедствия, породени от природни катастрофи като наводнения, горски пожари, земетресения, бури и суша. До момента Фондът е предоставил помощ на 28 различни европейския държави в размер над 7 млрд. евро. Списък на интервенциите във връзка с природни бедствия PDF en – Списък на интервенциите във връзка с извънредни ситуации в областта на здравеопазването PDF en

В отговор на пандемията от COVID-19 обхватът на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС) беше разширен от 1 април 2020 г. така, че да включва сериозни извънредни ситуации в областта на здравеопазването. Тук ще намерите посветената на темата страница.

Заявленията трябва да бъдат получени от Комисията в срок от 12 седмици от датата на първите щети, причинени от бедствието. В случай на бавно развиващи се бедствия, като суша или извънредна ситуация в областта на здравето, този срок се определя на 12 седмици след първото официално действие срещу извънредната ситуация. За COVID-19 се прилагат специални условия (Вж. посветената на темата страница).

Препоръчваме органът, отговорен за изготвяне на заявлението, възможно най-рано да се свърже директно със съответната служба в Генерална дирекция "Регионална политика", която може да помогне със съвети за максимално ускоряване на процедурата.

Страницата се актуализира редовно. Моля, изтеглете последната версия на формуляра за заявление.

 • Формуляр за заявление (Последна актуализация: 16-11-2017) Word en
 • Насоки (Последна актуализация: 16-11-2017) Word en
 • Прагове при големи бедствия PDF en
 • Прагове при регионални бедствия PDF en
 • Как се определят праговете при бедствия, засягащи няколко региона (въз основа на среднопретегления БВП) xls en
 • Колко средства може да очаквате да получите? PDF en
 • Guidance on implementation, closure and auditing processes PDF en

Комисията оценява заявлението и - ако то бъде прието - предлага на Европейския парламент и на Съвета размер на помощ, която те трябва одобрят, преди да бъде изплатена. Когато целевите средства са на разположение в бюджета на ЕС, Комисията приема решение за предоставяне на помощта на засегнатата държава, след което помощта се изплаща незабавно и с един транш. След като помощта е изплатена, засегнатата държава е отговорна за изпълнението, включително за избора на операции и тяхното одитиране и управление. Спешните мерки могат да се финансират със задна дата от началната дата на бедствието.

Трябва да се отбележи, че ФСЕС не е инструмент за бързо реагиране и справяне с последиците от природни бедствия. На засегнатата държава може да бъде отпусната финансова помощ само след процес на заявление и бюджетна оценка, който може да отнеме няколко месеца.

През май 2019 г. Комисията публикува мащабна оценка на работата на фонда от създаването му през 2002 г. и предостави препоръки за бъдещето. В оценката се подчертава високата добавена стойност на фонда в подкрепа на усилията за спешни действия и възстановяване и за облекчаване на финансовата тежест за националните и регионалните органи. Фондът е предоставил 5,2 милиарда евро, включително рекордните 1,2 милиарда евро за земетресенията в Централна Италия през 2016/2017 г.

В доклада също така се набелязват области за подобрение, свързани със скоростта, съгласуваността, ефикасността и обществената осведоменост за интервенциите.

Повече за оценката

Европейска комисия
Генерална дирекция "Регионална и урбанистична политика"
Unit E1/EUSF
B-1049 Brussels
Belgium
Inguna Kramina
Тел.: +32 229-66062
Nyla Cruz
Nyla.Cruz@ec.europa.eu
Тел.: +32 2 295 36 09

При какви случаи фонд „Солидарност“ предоставя помощ?

Beneficiary States of the EU Solidarity Fund Interventions since 2002 - natural disasters

The EUSF Фонд „Солидарност“ на ЕС може да предоставя финансова помощ на държавите членки и държавите в процес на преговори за присъединяване

 • в случай на „голямо бедствие“: общи преки щети, надхвърлящи 3 млрд. евро по цени от 2011 г. или 0,6 % от БНД на засегнатата държава, което от двете е по-малко;
 • в случай на по-малки „регионални бедствия“: общо преки щети, надхвърлящи 1,5 % от БВП (на равнище NUTS2). За най-отдалечените райони този праг е 1 % от регионалния брутен вътрешен продукт;
 • в случай, когато отговаряща на условията държава е засегната от същото бедствие като отговарящата на условията съседна държава;
 • в случай на „тежка извънредна ситуация в областта на здравето“: общите разходи за мерките за реагиране при извънредни ситуации се оценяват на над 1,5 милиарда по цени от 2011 г. или повече от 0,3 % от БНД.

С какъв бюджет?

Максималният годишен размер на помощта от фонд „Солидарност“ е 500 милиона евро (по цени от 2011 г.) плюс неизразходваните средства от предходната година, което е над нормалния бюджет на ЕС. Отделните помощи трябва да бъдат одобрени от Европейския парламент и Съвета по предложение на Комисията. Една четвърт от този бюджет трябва да е налична към 1 октомври на всяка година за посрещане на евентуални нужди до края на годината. В изключителни случаи, ако наличните до края на годината средства са недостатъчни, разликата може да бъде поета от бюджета за следващата година.

За какви действия

The EUSF ФСЕС допълва обществените разходи на държавите членки за следните важни спешни операции:

 • възстановяване на функционирането на инфраструктурата и предприятията в сферата на енергетиката, водоснабдяването и отпадъчните води, телекомуникациите, транспорта, здравеопазването и образованието;
 • предоставяне на временно настаняване и финансиране на спасителни операции, които да посрещнат нуждите на засегнатото население;
 • осигуряване на превантивна инфраструктура и предприемане на мерки за защита на културното наследство;
 • почистване на засегнатите от бедствието области, включително природните зони, в съответствие, когато е уместно, с екосистемни подходи, както и неотложно възстановяване на засегнатите природни зони с цел избягване на непосредствения ефект от ерозия на почвата;
 • бързо предоставяне на помощ, включително медицинска, на населението, засегнато от тежка извънредна ситуация в областта на здравето;
 • защита на населението от риска да бъде засегнато, включително профилактика, наблюдение или контрол на разпространението на болести, борба с тежките рискове за общественото здраве или смекчаване на въздействието им върху общественото здраве.

Фонд „Солидарност“ не е създаден с цел да покрие всички разходи, свързани с възникването на природни бедствия. По принцип помощта от фонда е ограничена до щети, срещу които не е възможно застраховане, и не е предназначена за обезщетение на лични загуби. Дългосрочни действия, като например икономическо възстановяване и превенция, не могат да бъдат подпомагане със средства от фонда. Те могат обаче да се ползват с помощ от други инструменти, по-специално Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Пример

Австрия – наводнения през август 2005 г. (регионално бедствие)

През август 2005 г. части от австрийските провинции Форарлберг и Тирол бяха засегнати от тежки наводнения. Те причиниха сериозни щети на селското стопанство, туризма, домове и предприятия, транспортната мрежа и инфраструктурата. Общите преки щети бяха оценени на 591,94 млн. евро – приблизително 0,27 % от БНД на Австрия. Тъй като тази цифра е под прага за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ за големи бедствия (0,6 % от БНД на Австрия, т.е. 1,3363 млрд. евро), заявлението бе разгледано по критериите за изключително регионално бедствие. Комисията стигна до заключението, че в заявлението са представени достатъчно доказателства за обосновано извънредно мобилизиране на фонд „Солидарност“ и предостави финансова помощ в размер на 14,79 млн. евро. Помощта беше използвана за:

 • незабавно възстановяване на нормалното функциониране на инфраструктурата и най-вече на държавните пътища. Общ принос на ФСЕС: 9,86 млн. евро.
 • незабавно обезопасяване на превантивната инфраструктура, и по-специално възстановяване на повредени водни диги, включително отстраняване на дървета и отломки, изграждане на бентове, стабилизиране и възстановяване на речните корита. Общ принос на ФСЕС: 4,93 млн. евро.

Документи

Информационен документ

Доклади

Панорама (списание)

Съобщения за медиите