Финансово управление 2007-2013

Допълнителни

 

Въпреки че структурните фондове са част от бюджета на ЕС, те се изразходват чрез система на споделена отговорност между Европейската комисия и националните власти:

 • Комисията договаря и одобрява програмите за развитие, предложени от страните от ЕС, и разпределя средствата.
 • Страните/регионите в ЕС управляват програмите, изпълняват ги, като избират проекти, и извършват контрол и оценка.
 • Комисията участва в мониторинга на програмите, определя бюджетните ангажименти и изплаща одобрените разходи и проверява системите за контрол.

За всяка оперативна програманационалните органи определят:

 • управляващ орган (национален, регионален или местен публичен орган или обществена/частна организация, която да управлява оперативната програма)
 • сертифициращ орган (национален, регионален или местен орган, който трябва да сертифицира разходите и заявленията за плащане преди тяхното изпращане до Комисията)
 • одитиращ орган (национален, регионален или местен орган за всяка оперативна програма, които да следи за ефективното функциониране на системата за управление и мониторинг).

Нови опростени правила

Една програма = един фонд

Това позволява чрез ЕФРР или ЕСФ да се финансират действия попадащи в обхвата на друг фонд (на стойност по-малка или равна на 10 % от средствата, предвидени за всяка приоритетна област на дадена оперативна програма).

Изключение от това правило е, че програми в областта на инфраструктурата и околната среда могат да се финансират със средства едновременно от ЕФРР и Кохезионния фонд.

Бюджетни ангажименти

Бюджетните ангажименти за оперативните програми се определят по година, по фонд и по цел. Комисията определя размера на ангажимента за първата година преди приемането на съответната оперативна програма. След това тя определя годишните размери на ангажиментите до 30 април всяка година.

Автоматично освобождаване от ангажимент

Комисията автоматично се освобождава от част от бюджетния ангажимент, ако той остане неизползван или не постъпи заявление за плащане до края на втората година след годината на неговото определяне.

Условия за финансиране

Обвързаност с целите на Лисабонската стратегия

Средствата трябва да са насочени към приоритетите на ЕС за растеж и заетост (Лисабонска стратегия). Комисията и страните от ЕС гарантират, че 60% от всички средства по цел „Сближаване“ и 75% от средствата по цел „Регионална конкурентоспособност и заетост“ са предназначени за изпълнение на тези приоритети. Категории разходи pdf ceština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuviu kalba magyar Malti Nederlands português polsk slovencina slovenšcina suomi svenska [128kB]

Максимални размери на съфинансирането

Максималните размери на съфинансиране за всяка цел са:

 • Сближаване: 75% – 85%
 • Регионална конкурентоспособност и заетост: 50% – 85%
 • Европейско териториално сътрудничество: 75% – 85%
 • Кохезионен фонд: 85%

Приемливи разходи

Разходите трябва да се извършат между 1.1.2007 г. и 31.12.2015 г. Съфинансираните операции не трябва да са приключени преди началото на този период. Правилата се определят на национално ниво, но не могат да противоречат на правилата за отделните фондове (за разлика от периода 2000 – 2006 г., когато правилата бяха определени на равнище ЕС).

"Правила и условия за действията, съфинансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд - Общ преглед на правилата за приемливи разходи за програмния период 2007 – 2013 г." pdfEnglish [165kB] – февруари 2009 г.

Образователни и учебни прояви

 • 2010 - Обучение за обучаващите English
 • 2009 - Обучение за обучаващите English

Вж. управление на фондовете през 2000-2006 г. Deutsch English español français italiano