Финансово управление

Въпреки че структурните фондове са част от бюджета на ЕС, те се изразходват чрез система на споделена отговорност между Европейската комисия и националните власти:

 • Комисията договаря и одобрява програмите за развитие, предложени от страните от ЕС, и разпределя средствата.
 • Страните/регионите в ЕС управляват програмите, изпълняват ги, като избират проекти, и извършват контрол и оценка.
 • Комисията участва в мониторинга на програмите, определя бюджетните ангажименти и изплаща одобрените разходи и проверява системите за контрол.

За всяка оперативна програманационалните органи определят:

 • управляващ орган (национален, регионален или местен публичен орган или обществена/частна организация, която да управлява оперативната програма)
 • сертифициращ орган (национален, регионален или местен орган, който трябва да сертифицира разходите и заявленията за плащане преди тяхното изпращане до Комисията)
 • одитиращ орган (национален, регионален или местен орган за всяка оперативна програма, които да следи за ефективното функциониране на системата за управление и мониторинг).

Бюджетни ангажименти

Бюджетните ангажименти за оперативните програми се определят по година, по фонд и по цел. Комисията определя размера на ангажимента за първата година преди приемането на съответната оперативна програма. След това тя определя годишните размери на ангажиментите до 30 април всяка година.

Автоматично освобождаване от ангажимент

Комисията автоматично се освобождава от част от бюджетния ангажимент, ако той остане неизползван или не постъпи заявление за плащане до края на третата година след годината на неговото определяне.

Условия за финансиране

Максимални размери на съфинансирането

Максимални ставки на съфинансиране:

 • по-слабо развити региони: 80 или 85% (за повече информация вж. член 120 от Регламент 1303/2013)
 • региони в преход: 60%
 • по-силно развити региони: 50%
 • Кохезионен фонд: 85%
 • Европейско териториално сътрудничество: 85%

Приемливи разходи

Разходите трябва да се извършат между 1.1.20014 г. и 31.12.2023 г. Съфинансираните операции не трябва да са приключени преди началото на този период. Правилата се определят на национално ниво, но не могат да противоречат на правилата за отделните фондове.

Архив