Financial Instruments in Cohesion Policy

Financial instruments represent a resource-efficient way of deploying cohesion policy resources in pursuit of the Europe 2020 Strategy objectives. Targeting projects with potential economic viability, financial instruments provide support for investments by way of loans, guarantees, equity and other risk-bearing mechanisms, possibly combined with technical support, interest rate subsidies or guarantee fee subsidies within the same operation.

Допълнителни

 

Новини

  Европейската комисия прие днес два нови „стандартни“, т.е. „готови за употреба“ финансови инструмента за инвестиции по линия на ЕСИ фондовете, с които се цели да се улесни достъпът до финансиране за новосъздадените предприятия и за организаторите на проекти за градско развитие.

  Комисията насърчава държавите членки да удвоят в периода 2014—2020 г. своите инвестиции по линия на европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове, използвани чрез финансови инструменти като заеми, собствен капитал и гаранции, в съответствие с целите на плана за инвестиции.

  Готовите за употреба финансови инструменти са съобразени с нормативната уредба на ЕСИ фондовете и правилата за държавната помощ, и са предназначени по-скоро да увеличат усвояването на револвираща финансова подкрепа от държавите членки, отколкото на традиционната безвъзмездна финансова помощ, както и да обединят средства от публични и частни източници.

  Три инструмента от този вид вече съществуват: заем с поделяне на риска, основан на споделяне на риска между публични и частни ресурси, и инструмент с ограничена гаранция, при който публичните средства служат за гаранция срещу неизпълнение на задължението за плащане в рамките на кредитния портфейл на банката. И двата инструмента целят да предоставят по-добър достъп до финансиране за МСП. Третият инструмент е заем за обновяване в подкрепа на проекти за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници в сектора на жилищното строителство.

  Днес Комисията обявява въвеждането на два нови инструмента:

  • Механизъм за съвместни инвестиции за осигуряване на финансиране за стартиращи предприятия и МСП. Тази подкрепа ще им позволи да разработят своите бизнес модели и да привлекат допълнително финансиране чрез колективна инвестиционна схема, управлявана от един основен финансов посредник. Общият размер на инвестициите, които съчетават използването на публични и частни средства, може да достигне 15 млн. евро на МСП. В периода 2007—2013 г. SAS JEREMIE във френския регион Лангедок Русильон беше пример за такъв механизъм за съвместни инвестиции, като използва ресурсите на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) за привличане на частен капитал и инвестиции във високотехнологични МСП.
  • Фондовете за градско развитие ще подкрепят проекти за устойчиво градско развитие, по-специално в областта на обществения транспорт, енергийната ефективност или дейностите по обновяване на градските райони. Проектите трябва да са финансово жизнеспособни и част от стратегия за интегрирано устойчиво градско развитие. Общият размер на инвестициите, които съчетават използването на публични и частни средства, може да достигне 20 млн. евро на проект. Подкрепата ще бъде под формата на заемен фонд, управляван от финансов посредник със средства от ЕСИ фондовете, както и с най-малко 30 % принос от частен капитал. Такъв фонд за градско развитие беше създаден в Поморско воеводство, Полша, в периода 2007—2013 г.

  Повече информация

Още новини

Besides the obvious advantages of recycling funds over the long term, financial instruments help to mobilise additional public or private co-investments in order to address market failures in line with Europe 2020 and cohesion policy priorities. Their delivery structures entail additional expertise and know-how, which helps to increase the efficiency and effectiveness of public resource allocation. Moreover, these instruments provide a variety of incentives to better performance, including greater financial discipline at the level of supported projects.

Financial instruments have been used for delivering investments for Structural Funds since the 1994-1999 programming period. Their relative importance has increased during the programming period 2007-2013 and they now represent around 5 % of total European Regional Development Fund (ERDF) resources. In the light of the current economic situation and the increasing scarcity of public resources, financial instruments are expected to play an even stronger role in cohesion policy in the 2014-2020 programming period.

ESIF and EFSI complementarities

 • European Structural and Investment Funds and European Fund for Strategic Investments complementarities: Ensuring coordination, synergies and complementarity en pdf

Documents

Data

View the data

Contact

European Commission - DG Regional Policy
Unit B3 - Financial Instruments and relations with International Financial Institutions
Avenue de Beaulieu 5
B-1160 Brussels
Tel: 32 2 29 59332
Fax: +32 2 292 0904
REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu