Financial Instruments in Cohesion Policy

Financial instruments help to trigger investments on the ground for revenue-generating and cost-saving activities while maximising private investment with minimum public support to deliver the Cohesion Policy objectives of economic, social and territorial cohesion. Financial instruments represent a more efficient and sustainable alternative to complement traditional grant-based support. The European Regional and Development Fund and the Cohesion Fund support projects on the ground through financial products, such as loans, guarantees and equity

Допълнителни

 

Новини

  Програмата за подпомагане на няколко региона (MRA) е едно от направленията на fi-compass, платформата за консултантски услуги относно финансовите инструменти по линия не европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), предоставяна от Европейската комисия в сътрудничество с Европейската инвестиционна банка. Общата цел на проектите по програма MRA, които включват най-малко два управляващи органа от различни държави членки на ЕС, е да се оцени възможността за използване на финансовите инструменти на ЕСИФ в конкретни тематични области от общ интерес. Конкретната цел е да се улесни по-широкото използване на финансови инструменти както по отношение на инвестираните средства от ЕСИФ, така и по отношение на техния географски и тематичен обхват, както и да се насърчат региони от различни държави членки да си сътрудничат помежду си, да обменят добри практики и да участват във взаимно обучение. 

  Градовете в основата на политиката на ЕС

  Над 70 % от европейците живеят в градски райони, като се предвижда този дял да нарасне в бъдеще. Всеки ден градовете в цяла Европа адаптират плановете си за градско развитие с оглед преодоляване на най-неотложните предизвикателства, като нарастването на населението, изменението на климата и цифровата трансформация. Като разработват всеобхватни стратегии и определят дългосрочни цели на политиката, градовете предприемат действия в подкрепа на осигуряването на жилища на достъпни цени, насърчават проекти в областта на енергийната ефективност, възобновяват жилищни квартали и подобряват обществения транспорт. Но стратегическите планове могат да бъдат успешно изпълнени само ако градовете имат достъп до финансиране. Без наличието на значителен публичен и частен капитал е трудно да се превърне визията на града в реалност. 

  През 2013 г. нидерландският град Хага реши да задели 4 млн. EUR за пилотен проект, озаглавен JESSICA, за създаване на финансов инструмент за енергийна ефективност. Тогава участниците едва ли са очаквали, че след четири години ще разполагат с холдингов фонд с активи на стойност над 46 млн. EUR за иновации, устойчивост и градско развитие. 

  Първите стъпки за създаването на фонда обаче бяха трудни. 

  „Когато в началото започнахме със създаването на фонда, имахме много въпроси и трябваше да преодолеем множество технически пречки, за да положим солидна и здрава основа за бъдещите инвестиции“, припомня си Уилям ван ден Бунгелаар“, секретар на Фондацията „Холдингов фонд за икономически инвестиции на Хага“ (HEID). 

  Хага вече разполага с екип от експерт-специалисти, които работят в тясно сътрудничество с независимия управител на фонда, за да наблюдават и подкрепят финансовите инструменти в града. Благодарение на успеха на фондацията HEID вече широко се използват финансови инструменти при финансирането на стратегическите приоритети на града. 

  Револвиращи инвестиции в Европа

  С оглед разширяване на своите съществуващи познания относно финансовите инструменти Хага обедини сили с три други европейски града — Манчестър, Милано и Лондон — в рамките на проект по програма MRA, наречен „Револвиращи инвестиции в градовете в Европа“(RICE). Този проект беше насочен към подпомагане разработването на нови финансови инструменти за увеличаване на инвестициите от частния сектор в областта на градското развитие, и по-специално по отношение на интелигентните градове. Бяха установени общите нужди на градовете от финансиране и по този начин бяха определени тези сектори, при които финансовите инструменти могат да осигурят най-добра подкрепа за проекти в съответствие с приоритетите на политиката на градовете. Сред секторите с най-големи финансови нужди са секторът на транспорта, енергетиката, жилищата и работните пространства, екологосъобразната и „синята“ инфраструктура или икономическото развитие в по-широк смисъл, което включва МСП и новосъздадените предприятия, както и развитието на нови търговски или иновационни съоръжения. 

  Партньорите по проект RICE по линия на програма MRA успяха да се възползват от опита на различните участващи градове. 

  „Използването на финансови инструменти в Манчестър е пример за успех, а ползите от тях са широкообхватни“, отбеляза Марк Дънкан от Съвета на град Манчестър. Бинал Кадиу от градската управа на регион Голям Лондон също се изказва похвално за потенциала на новия финансов инструмент, известен като Кметски фонд за енергийна ефективност (MEEF), който беше създаден в Лондон. „Като револвиращ фонд Кметският фонд за енергийна ефективност ни предлага модел за привличане на частни инвестиции на стойност от няколко милиона британски лири за проекти за нисковъглеродни технологии“, посочва Кадиу. 

  Градски фонд по схемата на проект RICE

  Проектът RICE предостави модел на градски фонд, който може да се пригоди за специфичните нужди на градовете в Европейския съюз в подкрепа на градското развитие. Фондът е гъвкав и разполага със схема, включваща най-добрите практики, наблюдавани сред партньорите на проект RICE. Казано накратко, това е „ръководен от града финансов инструмент с независимо управление и инвестиционна стратегия, съгласувана със стратегическите приоритети на града, който постига значителна степен на оползотворяване на публичните инвестиции“. 

  Ръководителят на проект RICE г-н ван ден Бунгелаар подчертава ползите от партньорството. 

  „Схемата представлява гъвкава рамка за финансов инструмент за градско развитие, който постига значителна степен на оползотворяване на публичните инвестиции, допълнена с пакет от техническа помощ в подкрепа на изпълнението“, отбеляза той. „Моделът е разработен така, че да бъде прост, възпроизводим и приспособим, за да може да се възприема от други като основа на финансов инструмент за градско развитие“. 

  Ангажира се независим управител на фонда, който дава насоки за неговото изпълнение, но разработването на стратегия за градско развитие се ръководи от градовете. Чрез създаването на градски фонд европейските градове имат възможност да приведат в действие своята визия и стратегия. 

  Използване на подкрепа по линия на политиката на сближаване

  Публичните ресурси, като например ЕСИФ, играят важна роля за преодоляване на пропуските на пазара, като дават възможност на много проекти да получат достъп до финансиране от ЕС, което иначе би било недостъпно или твърде скъпо. Когато градовете имат достъп до ресурси на ЕСИФ, те могат успешно да изпълняват финансови инструменти, които са насочени към техните местни нужди, като привличат успешно други публични и частни инвестиции за проекти. Това може да се извършва или чрез заеми и гаранции за дългосрочни проекти за градско развитие, капиталови или квазикапиталови инвестиции за проекти с по-висок рисков профил, или чрез комбинация от възстановима помощ и безвъзмездни средства. 

  Много градове нямат голям опит в създаването на градски фондове. Поради това те се нуждаят от професионална подкрепа при разработването и създаването на нови финансови инструменти. Програмите за техническа помощ, подкрепяни от Европейската комисия, като например програма MRA, улесняват подготовката и изпълнението на нов градски фонд, като помагат на градовете да изградят свой собствен капацитет. 

  „За тези градове, които не са запознати със света на финансовите инструменти , като фондовете за градско развитие, проект RICE по линия на програма MRA предлага полезен инструмент, за да се захванат с разработването на нов финансов инструмент и да оценят неговата осъществимост при местните условия“, отбеляза Лучия Скопелити, която работи за община Милано. 

  За да научите повече за проект RICE по линия на програма MRA, моля, посетете следния адрес в интернет: www.fi-compass.eu.

  Panorama 69: Moravia-Silesia emerges from its industrial past

Още новини

We are facing important challenges in Europe. We need to continue boosting economic growth and creating employment. We must do more with less and this can be achieved through financial instruments.

Commission services are committed to making this smarter use of EU resources through financial instruments as a more efficient and sustainable alternative to complement traditional grant-based support. It should be pointed out that financial instruments are not an end in themselves but a policy delivery mechanism.

Besides the obvious advantages of leveraging additional resources and recycling funds over the long term, the repayable nature of financial instruments offers incentives to better performance, including greater financial discipline at the level of supported projects. Last but not least, the reflows from these investments become resources at the disposal of national authorities, that can subsequently be reinvested into further projects.

ESIF and EFSI complementarities

 • European Structural and Investment Funds and European Fund for Strategic Investments complementarities: Ensuring coordination, synergies and complementarity en pdf

Documents

 • Gap analysis for small and medium-sized enterprises financing in the European Union

  Published in 2020

  The report confirms the existence of SME financing gaps in every EU country for both debt and equity. It is accompanied by an in-depth analysis on 8 countries with the biggest potential for greater use of FIs for SMEs (PT, NL, FR, CZ, RO, SK, IT and ES).

  Full report

 • Stocktaking study on financial instruments by sector

  Published in 2020

  The study covers five sectors that have the potential for greater use of financial instruments in the future. Apart from the full report, it contains five case studies and separate sectoral fiches to provide targeted information for managing authorities seeking to use financial instruments to support investment in Renewable Energy (RE), Urban Development and Transport (UDT), Environment (including air, water and waste), Information and Communications Technology (ICT) infrastructure, and Research, Development and Innovation in Small and Medium-sized Enterprises (RDI in SMEs).

  The reports identify existing potential investment opportunities, together with an analysis of where new investment opportunities are expected to arise in the future. The report goes on to consider the scope to expand financial instruments in these sectors in the short and medium-term, including in the 2021-2027 programming period.

  Full report

 • The potential for investment in energy efficiency through financial instruments in the European Union

  Published in 2020

  The study helps programme negotiations to deploy financial instruments in improving energy efficiency. It provides a summary for each MS, mainly based on the National Energy and Climate Plans. In addition, it expanded the analysis in ten selected Member States (BG, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO) with a stronger emphasis on investment needs.

  Full report

 • Paper explaining how the Articles related to FI provide flexibilities to facilitate delivering support through Financial Instruments in tackling the economic impact of the COVID crisispdf
 • Annual Summaries: Data on the progress made in financing and implementing the financial instruments for the programming period 2014-2020 in accordance with Article 46 of Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council

  2014-2020
  • Situation as at 31 December 2018 pdf English
  • Situation as at 31 December 2017 pdf English
  • Situation as at 31 December 2016 pdf English
  • Situation as at 31 December 2015 pdf English
  2007-2013

Data

Track the progress in financial instruments under the ESI Funds, their thematic and national allocation and how they are used with our Data Platform.

View the data

Need to know more?

The fi-compass platform maintains a library of documents, country pages, examples and events

Contact

European Commission - DG Regional Policy
Unit B3 - Financial Instruments and relations with International Financial Institutions
Avenue de Beaulieu 5
B-1160 Brussels
Tel: 32 2 29 59332
Fax: +32 2 292 0904
REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu