Достъп до фондовете

Трябва да кандидатствате пред органа, управляващ съответната регионална програма. Той ще направи оценка на вашия проект и ще реши дали да отпусне финансиране.
Вижте кои са управляващите органи във вашата страна de en fr

 • Сред организациите, които могат да получат финансиране от регионалните фондове, са публични органи, някои частни организации (особено малки предприятия), университети, асоциации, неправителствени и доброволни организации. Чуждестранни фирми с клон в регион, попадащ в обхвата на съответната регионална програма, също могат да кандидатстват, стига да отговарят на европейските правила за възлагане на обществени поръчки.
 • Свържете се с вашия управляващ орган de en fr за повече информация относно лицата, които могат да кандидатстват във вашия регион.
 • Организаторите на проекти в страни, които са кандидатки или потенциални кандидатки за членство в ЕС, трябва да кандидатстват за финансиране в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП).
 • В повечето случаи средства се отпускат за проекти, което означава, че трябва да разработите проект, отговарящ на критериите за финансиране. След това получавате средствата на различни етапи от изпълнението на проекта.
 • Преди да кандидатствате за безвъзмездни средства, запознайте се с европейските оперативни програми de en fr във вашия регион. Вашето проектно предложение трябва да отговаря на критериите за подбор и инвестиционните приоритети, посочени в програмата за вашия регион.
 • Трябва да следвате процедурата за кандидатстване, определена от съответния управляващ орган. Някои приемат предложения през цялото време, а други само в определени периоди. За подробности вижте уебсайта на вашия управляващ орган de en fr.

Не съществува изискване за минимален размер на проектите. Това, което е от значение, е тяхната европейска добавена стойност, въздействие върху заетостта, новаторски характер и дали допринасят за икономическата конкурентоспособност на вашия регион.

 • Получателите на европейски безвъзмездни средства често изтъкват, че дългосрочните ползи надхвърлят значително времето, отделено за изготвяне на предложение за финансиране от регионалните фондове.
 • Въпреки че със средства от фондовете се финансира само част от даден проект, това създава важен "ефект на лоста". Наличието на финансиране от ЕС често насърчава други партньори да се включат в проекта.

По-долу е представен неизчерпателен списък на множеството източници на помощ и съвети във връзка с финансирането от регионалните фондове на ЕС:

 • мрежата "Europe Direct", разполагаща със стотици информационни центрове в цяла Европа;
 • вашият управляващ орган de en fr - той може да ви даде съвет по време на всеки етап от кандидатстването за финансиране;
 • екипът по европейски въпроси във вашата местна администрация или търговска камара;
 • Enterprise Europe Network en - мрежа, която предоставя на малките предприятия експертни съвети относно достъпа до безвъзмездни средства от ЕС за научноизследователска и развойна дейност, иновации, инвестиции, заетост и обучения.
 • ЕС предоставя финансиране и безвъзмездни средства за широк набор от проекти и програми в много области на политиката като култура, образование, земеделие и развитие на селските райони, научни изследвания и околна среда.
 • За повече информация вижте страниците за безвъзмездни средства, фондове и програми на ЕС
 • EuroAccess : Your gateway to funding in the EU Macro-Regions

Допълнителна информация

 • Потърсете проекти de en fr, който вече са съфинансирани от европейските регионални фондове.
 • Вижте кои бенефициенти en от вашия или от други региони са получили финансиране.