Европейски структурни и инвестиционни фондове

Допълнителни

 

Пет основни фонда функционират заедно, за да подкрепят икономическото развитие във всички държави - членки на ЕС, в синхрон с целите на стратегията "Европа 2020":

Всеки регион в ЕС може да използва финансиране от ЕФРР и ЕСФ. Само по-слабо развитите региони обаче имат право да получават помощ от Кохезионния фонд.

Фонд "Солидарност" на Европейския съюз

Фонд "Солидарност" на Европейския съюз (ФСЕС) предоставя помощ в случай на големи природни бедствия.

Инструмент за предприсъединителна помощ

Подкрепа за страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки за членство в ЕС се предоставя чрез инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП).