ESPON

Interreg

Допълнителни

 

Programme description

Основни цели

Целта на Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020 е да подпомогне повишаването на ефективността на политиката на сближаване на ЕС и на други секторни политики и програми по Европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове, както и националните и регионалните политики за териториално развитие, чрез изготвяне, разпространение и популяризиране на териториални данни, обхващащи цялата територия на 28-те държави, членки на ЕС, както и на 4 държави партньорки – Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

Приоритети на финансирането

ЕСПОН се фокусира върху тематична цел 11 „Повишаване на институционалния капацитет“. Тъй като обаче всичките 11 тематични цели имат териториално измерение или въздействие, се смята, че всички те са подходящи за подпомагане с европейски териториални данни, които се изготвят, създават и разпространяват по ЕСПОН 2020.

Очаквани въздействия

 • Засилено изготвяне на териториални данни чрез приложни изследвания и анализи.
 • Подобрен трансфер на знания и използване на аналитична подкрепа за потребители.
 • Подобрено териториално наблюдение и инструменти за териториални анализи.
 • По-широк обхват и усвояване на териториални данни.

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 41,377,019.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 48,678,851.00 €

Total EU contribution: 41,377,019.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR004