INTERACT

Interreg

Допълнителни

 

Programme description

Основни цели

Програмата има за цел повишаване на ефективността на политиката на сближаване чрез насърчаване на обмена на опит, трансфера на добри практики и разпространяването на иновативни подходи, свързани с програмите и партньорите за териториално сътрудничество.

Приоритети за финансиране

Програмата има две приоритетни оси:

 • Предоставяне на услуги
 • Техническа помощ

Очаквани въздействия

Тази програма е много специфична, тъй като може да има въздействие само върху начина, по който други програми и дейности за сътрудничество могат да се изпълняват по-ефективно:

 • подобряване на капацитета за управление и контрол на над 84 % от програмите за европейско териториално сътрудничество (ЕТС)
 • подобряване на капацитета за идентифициране и разпространяване на резултатите от над 80 % от програмите за ЕТС
 • подобряване на капацитета за управление на сътрудничеството чрез прилагане на иновативни подходи (европейски обединения за териториално сътрудничество (ЕОТС), револвиращи фондове, макрорегионални стратегии и др.) при над 84 % от програмите за ЕТС.

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 39,392,594.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 46,344,229.00 €

Total EU contribution: 39,392,594.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR002