Danube

Interreg

Допълнителни

 

Programme description

Основни цели

Транснационалната програма „Дунав“ ще съдейства за интегриране на политиките в региона в редица области, свързани с приоритетите на Стратегията на ЕС за Дунавския регион (СЕСДР). Транснационалните проекти трябва да оказват въздействие върху политиките на национално, регионално и местно ниво (действайки като „движеща сила за политиките“).

Приоритети за финансиране

Програмата ще се фокусира върху четири приоритетни оси:

 • „Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион“: насърчаване на екоиновациите, трансфер на знания, клъстерна политика, социални иновации и развито предприемачество, включващи технологични и нетехнологични иновационни аспекти. 
 • „Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион“: фокусиране върху съвместни и интегрирани подходи за опазване и управление на разнообразието на природното и културното наследство и ресурсите в Дунавския регион като основа на стратегиите за устойчиво развитие и растеж. 
 • „Подобрена свързаност и енергийна отговорност на Дунавския регион“: преодоляване на общи предизвикателства, свързани с природосъобразни, нисковъглеродни и безопасни транспортни системи, включително вътрешни водни пътища и морски транспорт, пристанища и мултимодални връзки, с цел насърчаване на устойчива регионална и местна мобилност, модално интегриране и интелигентни транспортни услуги. 
 • „Добре управляван Дунавски регион“: тази приоритетна ос е с решаващ принос за подобряване на възможностите и капацитета на обществените институции и главните заинтересовани страни, участващи в изпълнението на Стратегията на ЕС за Дунавския регион по по-ефективен начин. Тя акцентира и върху подобряване на правните и политическите рамки, разработване на стратегии, съвместни усилия и действия, както и координиране на предоставянето на услуги в райони с основни обществени предизвикателства (включително политики на пазара на труда, образователни системи и политики, демографски промени и миграционни предизвикателства, включване на уязвими и маргинализирани групи, процес на планиране на участници и ангажираност на гражданското общество, сътрудничество и партньорство между градските и селските райони; сътрудничество по въпроси в областта на безопасността, правосъдието и сигурността).

Очаквани въздействия

Засилено сътрудничество за по-добър отговор на предизвикателствата в следните области:

 • научни изследвания и иновации
 • бизнес компетентност и социални иновации
 • устойчиво използване на природното и културно наследство и ресурси
 • транснационално управление на водите и предотвратяване на риска от наводнения, управление на риска от бедствия
 • щадящи околната среда, безопасни и балансирани транспортни системи
 • енергийна сигурност и енергийна ефективност
 • Засилено сътрудничество за увеличаване на капацитета за управление на координаторите на приоритетните области (КПО) за ефективно изпълнение на целите, задачите и основните дейности на СЕСДР.

Regions

 • Austria
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Czechia
 • Germany
 • Hungary
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 202,095,405.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 274,578,077.00 €

Total EU contribution: 231,924,597.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16M6TN001