INTERREG EUROPE

Interreg

Допълнителни

 

Programme description

Основни цели

Програмата има за цел подобряване на политиката на сближаване чрез обмен на опит, трансфер на добри практики и съвместни инициативи в регионите на 28-те държави членки на ЕС (+ Норвегия и Швейцария) по тематични цели като иновации, МСП, икономика с ниска въглеродна интензивност и опазване на околната среда.

Приоритети на финансирането

Програмата ще е насочена предимно към четири основни приоритета:

 • Научни изследвания, технологично развитие и иновации
 • Конкурентоспособност на малки и средни предприятия
 • Икономика с ниска въглеродна интензивност
 • Околна среда и ефективно използване на ресурсите

Очаквани въздействия

Програмата е много специфична, тъй като може единствено да покаже пътя, по който другите оперативни програми ще мобилизират финансирането в съответните тематични области, т.е.

 • Дял на програмите за растеж и заетост, повлияни от Interreg Европа в областта на иновациите: 25%
 • Дял на програмите за растеж и заетост, повлияни от Interreg Европа в областта на малките и средните предприятия: 33%
 • Средства от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), мобилизирани в областта на икономиката с ниска въглеродна интензивност, повлияни от Interreg Европа: 192 милиона EUR

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 359,326,320.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 426,309,618.00 €

Total EU contribution: 359,326,320.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR001