IPA CBC Bulgaria - Turkey

Interreg

Допълнителни

 

Programme description

Основни цели Основната цел на програмата е да се увеличи капацитетът на българо-турското трансгранично сътрудничество в областите опазване на природата и устойчив туризъм, което да доведе до подобряване на европейското териториално сближаване.

Приоритети за финансиране Програмата ще се фокусира върху следните приоритети:

  • Приоритетна ос 1 „Устойчив туризъм“: Планира се около 35% от фондовете по програмата да бъдат предназначени за „Насърчаване на туризма, културното и природното наследство" поради значимостта на природното и културното наследство като един от най-ценните активи на региона. Капитализирането на тези активи би допринесло за икономическото развитие на района, като популяризира екологичния туризъм. Тази приоритетна ос несъмнено е от голяма важност и от гледна точка на създаването на възможности за заетост в граничния район.
  • Приоритетна ос 2 „Младежи“ е от съществено значение, тъй като е налице ясна необходимост от инвестиции в образованието, обучението, включително професионалното обучение, поради високото ниво на младежката безработица и големия брой рано напускащи училище младежи поради неблагоприятните перспективи за младежите.
  • Приоритетна ос 3 „Околна среда“: 30% от бюджета на програмата ще бъдат отделени за тематичен приоритет (b): „Опазване на околната среда, насърчаване на адаптацията към изменението на климата и смекчаване на последиците от него, предотвратяване и управление на рисковете“. За този приоритет се смята, че има потенциал да покрие много широка гама от решения в областта на устойчивото управление на околната среда в зависимост от местните особености на околната среда, предотвратяването на рисковете и управлението на бедствията, както и на обществените и други интереси. По тази причина са необходими достатъчни ресурси за посрещане на нуждите.

Regions

  • Bulgaria
    • Yugoiztochen
    • Yuzhen Tsentralen

Funds

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 29,642,896.00 €

Total EU contribution: 25,196,460.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16I5CB005