Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" (ОП ИМСП)

България

Допълнителни

 

Programme description

Основни цели

Оперативна програма „Инициатива за МСП“ на България е подкрепена от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), в рамките на цел „Инвестиции за растеж и работни места“ в България. Бюджетът на Програмата е взет от Оперативна програма „Конкурентоспособност и иновации“, по която бяха предвидени 102 милиона евро за банкови гаранции.

Благодарение на Инициативата за МСП, ЕФРР е предоставил тези 102 милиона евро за създаване на гаранционен инструмент без таван на загубите. Този инструмент цели да подпомогне изпълнението на подходящи финансови инструменти, които да предоставят възможност за улеснен достъп до финансиране за основните участници в развитието на българската икономика и да улеснят пътя към икономически просперитет, устойчивост на околната среда и социално развитие.

Оперативна програма „Инициатива за МСП“ също така ще допринесе за постигането на европейските цели за намаляване на неравенството в развитието на различните региони на ЕС чрез насърчаване на икономическия растеж, създаване на работни места и конкурентоспособност.

В допълнение към бюджета на ЕФРР, средства от Групата на ЕИБ и "Хоризонт 2020" също допринасят за финансирането на Програмата.

Приоритети на финансирането

Целите на тази интервенция, както и очакваните резултати, са:

Подобряване на достъпа до дългово финансиране за МСП в България (което е Приоритетната ос на програмата);

Ръст на инвестиционната активност на МСП;

Ръст на производителността на МСП;

Капацитет за растеж на МСП

Като краен резултат програмата ще има принос и към стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, по-специално за постигането на интелигентен растеж чрез Тематична цел 3.

Очаквани въздействия

Кредити за МСП в размер на 400—600 милиона евро;

От инициативата ще се възползват около 3000 МСП.

Regions

  • Bulgaria

Funds

  • Regional Development Fund (ERDF): 102,000,000.00 €

Thematic priorities

  • TO3 - SMEs competitiveness

Financial information

Total OP budget: 102,000,000.00 €

Total EU contribution: 102,000,000.00 €

CCI number: 2015BG16RFSM001