URBACT

Interreg

Допълнителни

 

Programme description

Преглед на URBACT III 

URBACT III е европейска програма за териториално сътрудничество (2014—2020 г.), която получава съвместно финансиране от Европейския съюз (чрез Европейския фонд за регионално развитие, почти 75 млн. EUR).

URBACT III ще функционира като европейска програма за обмен и обучение за насърчаване на устойчивото градско развитие. Тя ще позволи на европейските градове да работят заедно по разработването на решения за градските предизвикателства и да споделят добри практики, поуки и решения с всички заинтересовани страни, участващи в урбанистичната политика в цяла Европа. Програмата ще обхване всичките 28 държави, членки на Европейския съюз, както и двете държави партньорки Норвегия и Швейцария.

URBACT III ще улеснява обмена на знания и добри практики между градовете и други нива на управление с цел да се насърчи интегрираното устойчиво развитие и да се подобри ефективността на регионалната политика и политиката на сближаване. По този начин URBACT III ще допринася за постигане на целите на „Европа 2020“, като осигурява механизъм заинтересованите страни, участващи в разработването и прилагането на урбанистичната политика, да развиват своите знания и умения. Придобитите чрез участието в програмата URBACT III нови знания и умения ще допринесат за изграждането на по-силни и по-живи европейски градове и ще спомогнат за решаването на редица нововъзникващи проблеми в градовете, свързани с интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж (трите приоритета на „Европа 2020“). 

Предложена стратегия, цели и основни интервенции за URBACT III 

За да отговорят на многобройните предизвикателства, пред които са изправени градските райони, градските администрации трябва непрекъснато да подобряват и изграждат знания и умения, които да им позволят да развиват и прилагат устойчива интегрирана политика. Този увеличен капацитет ще се отрази положително върху изпълнението на оперативните програми през програмния период 2014—2020 г., когато градското измерение на политиката на сближаване ще бъде засилено. URBACT III ще създаде възможност за обмен и обучение на лица, заемащи изборни длъжности, служители и други заинтересовани страни в областта на градското развитие; ще допринесе за подобряване на планирането и прилагането на интегрирани градски подходи в европейските градове.

Програмата URBACT III ще бъде организирана около четири основни цели:

1. Капацитет за изпълнение на политиката: подобряване на капацитета на градовете за управление на устойчиви градски политики и практики по интегриран и ангажиран начин.

2. Планиране на политиката: подобряване на планирането на устойчиви стратегии и планове за действие в градовете.

3. Прилагане на политиката: подобряване на прилагането на интегрирани и устойчиви градски стратегии и планове за действие в градовете.

4. Изграждане и споделяне на знания: да се гарантира, че специалистите и вземащите решения лица на всички нива имат по-голям достъп до знания и споделят практики по всички аспекти на устойчивото градско развитие с цел да се подобрят политиките за развитие на градовете.

За да се постигнат тези цели, URBACT III ще разработи три вида интервенции: транснационален обмен, изграждане на капацитет и повторно използване на идентифицирани практики и разпространение. Всяка една от тези интервенции ще се гради на развитите в рамките на URBACT II силни страни. 

Фокусиране върху тематичните цели 

Въпреки че типът и характерът на проблемите на градовете се различават в различните градове, URBACT III ще се концентрира специално върху редица общи теми, пред които се изправят европейските градове.

 • Тематична цел 1: Засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите.
 • Тематична цел 4: Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори.
 • Тематична цел 6: Опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност.
 • Тематична цел 8: Насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността на работната сила.
 • Тематична цел 9: Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността.

Тази концентрация ще се постигне чрез насочване на поканите за представяне на предложения за дейности по URBACT III към тези тематични цели. 

Очаквани въздействия

 • Повишаване на знанията и капацитета на специалистите по градските въпроси в градовете в областта на интегрираните подходи за устойчиво градско развитие.
 • Градовете да разполагат с интегрирани стратегии и планове за действие за устойчиво градско развитие.
 • Подобряване на представянето на градовете по отношение на изпълнението на интегрираните планове за устойчиво градско развитие.
 • По-голям достъп на специалистите и отговорните за вземането на решения лица до развитите в рамките на URBACT тематични знания относно устойчивото градско развитие и тяхното използване.

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 74,301,909.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 96,324,550.00 €

Total EU contribution: 74,301,909.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR003