Balkan-Mediterranean

Interreg

Допълнителни

 

Programme description

Основни цели

Програмата „Балкани - Средиземно море“ е нова програма за транснационално сътрудничество, която произтича от разделянето на досегашната програма „Югоизточна Европа“ (2007–2013) и се основава на силната воля на балканските и средиземноморските държави за насърчаване на сътрудничеството в региона. Тя е насочена към решаване на следните ключови предизвикателства: повишаване на териториалната конкурентоспособност и опазване на природната среда.

Приоритети за финансиране

Програмата ще се фокусира върху две основни приоритетни оси:

 • „Предприемачество и иновации“ – насърчаване на предприемачеството и насоченост към иновационния капацитет на МСП.
 • „Околна среда“ – фокусиране върху ефективно управление на природните екосистеми и на ресурсите в сектора на отпадъците, почвите и водите.

Очаквани въздействия

 • Повишаване на ефективността на бизнеса на МСП
 • Стратегическо преориентиране на бизнес политиките чрез поощряване на предприемачески, социални и дигитални иновации
 • Повишаване на привлекателността на региона за иноваторите и бизнеса
 • Създаване на ефективни връзки между бизнеса и професионалното обучение
 • Обмен и трансфер на знания между регионите и страните в балканско-средиземноморския регион
 • Ограничаване на явлението „изтичане на мозъци“
 • Устойчиво използване на природното и културното наследство в цялата транснационална територия на Балканите и Средиземноморието
 • Намалена деградация на екосистемите и защита/запазване на природния капитал
 • Увеличаване на възможностите за устойчива заетост чрез интегрирано управление и мониторинг на предназначените райони
 • Принос за изпълнение на мрежата „Натура 2000” и съответното законодателство

Regions

 • Bulgaria
 • Cyprus
 • Greece

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 28,330,108.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO10 - Education and training
 • TO11 - Better public administration
 • TO3 - SMEs competitiveness
 • TO6 - Environment and resource efficiency

Financial information

Total OP budget: 39,727,654.00 €

Total EU contribution: 33,456,246.00 €

CCI number: 2014TC16M4TN003