IPA CBC Bulgaria – The former Yugoslav Republic of Macedonia

Interreg

Допълнителни

 

Programme description

Основни цели

Основната цел на програмата е да се засили трансграничното сътрудничество между хората и институциите в региона, за да се преодолеят съвместно общите предизвикателства и да се реализират неизползваните възможности.

Приоритети за финансиране

Програмата ще се фокусира върху следните основни приоритети:

  • Приоритетна ос 1: „Околна среда“: Планира се около 35 % от фондовете по програмата да бъдат предназначени за „опазване на околната среда, насърчаване на адаптацията към изменението на климата и миграцията, свързана с него, и предотвратяване и управление на рисковете“. Двете държави срещат сходни проблеми, свързани с околната среда, опазването на природата и ефикасността на ресурсите. Ясно е определена нуждата от съхраняване на биологичното разнообразие, устойчиво използване на природните ресурси, опазване на околната среда и управление на рисковете.
  • Приоритетната ос 2: „Туризъм“: от съществено значение. Насърчаването на културата, туризма и междуличностните контакти е приоритет на Стратегията за Дунавския регион на ЕС (EUSDR) и двете държави намират за изключително важно развитието на съвместен туризъм и общи културни инициативи. Инвестициите за този приоритет ще подкрепят опазването на природното и културно наследство на граничния район и междуличностните контакти.
  • Приоритетна ос 3: „Конкурентоспособност“: Изключително важно е да се засилят трансграничните бизнес контакти и да се развият сътрудничеството и клъстерите. Налице е ясна необходимост да се повиши конкурентоспособността на МСП и да се подобри достъпът им до нови пазари. Изискват се съвместни действия за насърчаване на предприемачеството, сътрудничеството, обмена на идеи, умения и технологии, както и за поощряване на създаването на нови предприятия. Инвестициите ще отговорят и на нуждите от увеличаване на капацитета на бизнеса, нововъведения, обмен на ноу-хау и по-добра връзка между образователната система и пазарното търсене. Укрепването на бизнеса се очаква да създаде работни места, а инвестициите ще подкрепят инициативите за младите хора, уязвимите групи и професионалното обучение.

Regions

  • Bulgaria
    • Severozapaden
    • Yugozapaden

Funds

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 00.00 €

Total EU contribution: 00.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16I5CB006