Оперативна програма « Иновации и конкурентоспособност »

България

Допълнителни

 

Programme description

Основна целева група на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) 2014-2020 са малки и средни предприятия (МСП). Стратегията на Програмата, като част от изпълнението на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България, е тясно свързана с цел "Инвестиции за растеж и работни места" и приноса на България за постигане на целите на стратегията "Европа 2020". 

Част от бюджета на Програмата е прехвърлен към Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия". 

Основни цели 

Подкрепата на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014—2020 г. е насочена към удовлетворяване на потребностите, преодоляване на предизвикателствата и използване на възможностите за развитие на българската икономика. Това ще бъде осъществено чрез стимулиране на интелигентен растеж (по приоритетни оси 1, 2) и устойчив растеж (по приоритетни оси 3 и 4). Програмата цели още да постигне допълващ ефект по отношение на приобщаващия растеж. Единствено приоритети 1 и 3 са насочени към големи предприятия, докато по-съществената част от подкрепата по Програмата е фокусирана върху МСП. 

Приоритети на финансирането 

Програмата се фокусира върху пет основни приоритета: 

 1. Технологично развитие и иновации
 2. Предприемачество и капацитет за растеж на МСП
 3. Енергийна и ресурсна ефективност
 4. Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ
 5. Техническа помощ 

Очаквани въздействия 

 • Повишаване с 10 % на дела на иновативните предприятия от общия брой на предприятията.
 • Оказване на подкрепа на повече от 9000 предприятия чрез отпускане на безвъзмездни финансови средства и финансови инструменти.
 • Увеличаване на заетостта в получилите подкрепа предприятия с 19,6 %.
 • Мобилизиране на повече от 1 млрд. евро частни инвестиции.
 • Повишаване на обема на износа на стоки и услуги, реализиран от МСП, както и производителността на МСП.
 • Допринасяне за намаляване на енергийната интензивност на икономиката.
 • Изграждане на междусистемна връзка между газовите системи на България и Сърбия с цел да се подпомогне развитието на енергийната инфраструктура и сигурността на доставките в страната.

Regions

 • Bulgaria

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 1,123,075,325.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO1 - Research and innovation
 • TO3 - SMEs competitiveness
 • TO4 - Low-carbon economy
 • TO6 - Environment and resource efficiency
 • TO7 - Transport and energy networks

Financial information

Total OP budget: 1,321,265,090.00 €

Total EU contribution: 1,123,075,325.00 €

CCI number: 2014BG16RFOP002