Оперативна програма « Региони в растеж »

България

Допълнителни

 

Programme description

Основни цели 

Подкрепата по ОПРР 2014—2020 г. е пряко свързана с преодоляване на регионалните дисбаланси в страната, като е насочена към постигане на допълващ ефект за реализиране на целите на политиката за регионално и градско развитие на Република България. 

Приоритети на финансирането 

Основната целева група на програмата са 39 градски центрове (градове от първо, второ и трето йерархично ниво) в България. Програмата e концентрирана върху осем приоритетни оси: 

 1. Устойчиво и интегрирано градско развитие
 2. Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони
 3. Регионална образователна инфраструктура
 4. Регионална здравна инфраструктура
 5. Регионална социална инфраструктура
 6. Регионален туризъм
 7. Регионална пътна инфраструктура
 8. Техническа помощ 

Очаквани резултати/въздействия 

 • По-добро качество на живот и развита градска среда в средни и големи градове в България чрез балансирано териториално развитие на 39 градски центрове;
 • Оказване на подкрепа на публични органи и частни предприятия чрез безвъзмездни средства и финансови инструменти за развитие на градската среда, енергийната ефективност, туризма и културното наследство;
 • Развитие на екологичен, мултимодален и устойчив градски транспорт в центровете на растеж, намаляване на сезонността на българския туризъм;
 • Увеличаване на населението, обхванато от по-добра здравна, социална, културна и спортна инфраструктура;
 • Увеличаване на дела на модернизираните учебни заведения;
 • Увеличаване на дела на социалната инфраструктура за протичащия процес на деинституционализация на деца и възрастни хора в България;
 • Засилена регионална мобилност чрез свързване към възли от TEN-T;

Regions

 • Bulgaria

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 1,311,704,793.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO10 - Education and training
 • TO4 - Low-carbon economy
 • TO6 - Environment and resource efficiency
 • TO7 - Transport and energy networks
 • TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 1,543,182,113.00 €

Total EU contribution: 1,311,704,793.00 €

CCI number: 2014BG16RFOP001