Оперативна програма “Околна среда”

България

Допълнителни

 

Programme description

Основни цели 

ОПОС 2014–2020 г. подкрепя опазването и защитата на околната среда, приспособяването към изменението на климата и превенцията и управлението на риска на територията на Република България. 

Приоритети на финансирането 

Програмата е организирана около шест приоритетни оси: 

 1. Води
 2. Отпадъци
 3. Натура 2000 и биоразнообразие
 4. Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища
 5. Подобряване качеството на атмосферния въздух
 6. Техническа помощ 

Очаквани резултати/въздействия 

 • Още 1,5 милиона души да могат да се възползват от по-добро пречистване на отпадъчните води.
 • Още 200 000 души да могат да се възползват от по-добро водоснабдяване.
 • Намаляване на постъпващите за депониране отпадъци с 285 хил. тона.
 • 1,3 мил. души да се възползват от по-чист въздух.
 • Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания на територия 4,4 млн. хектара от мрежата „НАТУРА 2000“.
 • 2,8 млн. души да се възползват от защита от наводнения и по-нисък риск от свлачищни процеси.

Regions

 • Bulgaria

Funds

 • Cohesion Fund (CF): 1,124,754,082.00 €
 • Regional Development Fund (ERDF): 349,712,078.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO5 - Climate change and risk prevention
 • TO6 - Environment and resource efficiency

Financial information

Total OP budget: 1,734,666,074.00 €

Total EU contribution: 1,474,466,160.00 €

CCI number: 2014BG16M1OP002