Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

България

Допълнителни

 

Programme description

Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (НОИР) на България е единствената Оперативна програма, финансирана съвместно от Европейския социален фонд (ЕСФ) и от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) през периода 2014—2020 г. Повече от 673 милиона евро (от които 596 милиона евро са предоставени от бюджета на ЕС) ще бъдат инвестирани за подобряване на научните изследвания и иновациите, общото и висшето образование и професионалното обучение в България.

ЕФРР ще инвестира повече от 243 милиона евро в Приоритетна ос 1 – Научни изследвания и технологично развитие, докато ЕСФ ще инвестира приблизително 353 милиона евро за образование и професионално обучение.

Основни цели

Програмата има две основни цели: засилване на научните изследвания и иновациите и подобряване на образованието и социалното приобщаване при всички нива на образование.

Инвестициите на ЕФРР ще бъдат насочени към следните приоритети:

Повече от 243 милиона евро ще бъдат инвестирани в развитието на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност като средища за висококачествени научни изследвания и иновации в областите, определени в Стратегията за научни изследвания и иновации за интелигентна специализация. Ще бъде предоставено финансиране за научноизследователска инфраструктура с регионално и национално значение, както и за подпомагане на специализацията на изследователи и тяхното участие в Европейското научноизследователско пространство.

Инвестициите на ЕСФ ще имат следното предназначение:

Инвестициите в образованието (около 220 милиона евро) ще имат за цел подобряване на ключови компетентности на ученици и деца, включително чрез иновативни методи за преподаване. Това ще повиши качеството на висшето образование с оглед получаване на по-добри резултати на пазара на труда и ще насърчи модернизирането на професионалното образование и ученето през целия живот. Обърнато е голямо внимание на мерките за инвестиране в квалификациите на изследователи, учители, преподаватели, които подобряват тяхната мобилност и възможности за кариерно развитие.

Ще бъде предоставено финансиране на стойност от 110 милиона евро, предназначено за интеграцията на деца в риск от отпадане от системата на образование поради това, че принадлежат към маргинализирани етнически групи или към групи със специални образователни потребности. По този начин Програмата ще бъде основен инструмент за намаляване на броя на преждевременно напусналите училище.

Приоритети на финансирането

Програмата е организирана около следните Приоритетни оси:

  1. Научни изследвания и технологично развитие
  2. Образование и учене през целия живот
  3. Образователна среда за активно социално приобщаване
  4. Техническа помощ

Очаквани резултати

През периода на финансиране се очаква с помощта на Програмата да бъдат създадени 11 нови центъра за върхови постижения и компетентност, да бъдат подпомогнати 20 регионални лаборатории и пилотни центрове, а повече от 1 500 изследователи да вземат участие в дейности по програмата. Програмата ще предостави на 1 500 училища и 160 000 ученици възможността да развият специфични знания, умения и компетенции. Около 30 000 студенти ще получат стипендии, а 850 студенти ще вземат участие в програми за мобилност. Хиляди ученици ще бъдат включени в практическо обучение в реална работна среда, включително в дейности за кариерно ориентиране. Учениците и заведенията за грижи за деца със специални образователни потребности ще получат целенасочена подкрепа по линия на Програмата.

Regions

  • Bulgaria

Funds

  • Regional Development Fund (ERDF): 186,989,211.00 €
  • European Social Fund (ESF): 408,120,966.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 690,244,016.00 €

Total EU contribution: 595,110,177.00 €

View the data

CCI number: 2014BG05M2OP001