Оперативна програма 'URBACT II'

URBACT II (програмата „Мрежа за градско развитие“) е програма за структурна помощ от Общността посредством Европейския фонд за регионално развитие по целта за европейско териториално сътрудничество във всички държави-членки, с участието на Норвегия и Швейцария.

Европа

Допълнителни

 

На 2 октомври 2007 г. Европейската комисия одобри „URBACT II“, 2007—2013 г. , Европейска програма за териториално сътрудничество, която обхваща целия Европейски съюз, както и Норвегия и Швейцария. 

Програмата има за цел да поощрява сътрудничеството в областта на градското развитие и да насърчава обмена на опит сред европейските градове.  Нейният общ бюджет е около 68 милиона евро.  Помощта от Общността посредством Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) възлиза на около 53 милиона евро, което представлява приблизително 12 % от всички инвестиции на ЕС, предназначени за програмите за междурегионално сътрудничество и работа в мрежи по целта за Европейско териториално сътрудничество на политиката на сближаване за периода 2007—2013 г.

1. Предназначение и цел на програмата

Програмата „Мрежа за градско развитие“ URBACT II има за цел да повиши ефективността на политиките за градско развитие и да укрепи общата концепция за интегрирано градско развитие.  Тя спомага за ефективното използване и разпространяването на знания и допринася активно за прилагането на (обновената) Лисабонска стратегия за растеж и заетост и на Стратегията на ЕС за устойчиво развитие.

Главният акцент на програмата е:

Да се осигури инструментариум за обмен и обучение, предназначен за отговорните за взимането на решения в политиката, за практикуващите, както и за другите структури, които участват в разработването на политики за градско развитие: URBACT II е платформа за обмен, използвана за създаването на тематични мрежи и работни групи („проекти“), като всеки проект обхваща главно градове, но могат да участват и местни органи, университети и изследователски центрове,

 • Да се придобият познания от обмена между партньорите по URBACT, които споделят опит и добри практики, да се направят изводи и да се действа въз основа на тях, като се използват тематичен подход и специализирани знания,
 • Да се разпространяват и предават добрите практики и направените от обмена поуки във всички европейски градове,
 • Да се подпомагат създателите на политики на градско равнище, практикуващите и управляващите оперативни програми при набелязването на планове за действие на местно равнище, които оказват пряко въздействие върху практиките и политиките за градско развитие.

2. Очакван ефект от инвестициите

По програмата URBACT II ще бъдат подпомогнати общо 46 тематични мрежи и 14 работни групи.  Всички те ще допринесат за повишаване на ефективността на политиките за градско развитие и за укрепването на общата концепция за интегрирано и устойчиво градско развитие.

За да се засили въздействието на местно равнище и естеството на обмена като пример за подражание, всеки от партньорите следва да разработи план за действие на местно равнище с помощта на група за подпомагане на местно равнище. Създадоха се тематични кръгове с оглед на улесняването на дебатите и на дейностите по обмен на знания между различните тематични мрежи и работни групи. По този начин се гарантира, че URBACT II може да извлече максимална полза от наличните знания и опит. За да се предостави възможност за по-добра комуникация между URBACT и структурите на местно равнище, в различни държави-членки се създадоха национални пунктове за разпространение на информация.

URBACT II е също така важен инструмент за инициативата „Региони за икономическа промяна“. Един от съществените елементи на инициативата е свързването на проекти по URBACT II със съответни регионални или национални оперативни програми по структурните фондове. По този начин предвидените тесни връзки между градските администрации и управляващите органи могат да са от взаимна полза: ползата за управляващите органи се състои в по-добрата подготовка на кандидатурите за проекти, а за градовете — в пряката комуникация и взаимодействие с органите, които отговарят за финансирането.

Европейската комисия предоставя логото „Ускорена процедура“ на онези URBACT мрежи, които:

 • възнамеряват да направят принос с жизненоважно значение по една от приоритетните теми на инициативата „Региони за икономическа промяна“,
 • са изявили интерес да работят в тясно сътрудничество с управляващите органи и със службите на Комисията, и
 • отговарят на определен брой критерии, установени от Европейската комисия.

3. Приоритет

Акцентът на програма URBACT II е върху следните приоритети за сътрудничество:

Приоритет 1:  Градовете – двигатели на растежа и трудовата заетост [около 44 % от общото финансиране от ЕФРР]

Основните подтеми са следните :

 • Насърчаване на предприемачеството,
 • Усъвършенстване на икономиката, основана на иновациите и знанието,
 • Заетост и човешки капитал (пригодност за наемане на работа, квалификация, достъп до пазара на труда, системи за образование и обучение, създаване на работни места, особено за групи и райони в неравностойно положение).

Приоритет 2: Привлекателни и сплотени градове [около 50 % от общото финансиране от ЕФРР]

Обхванати са следните основни подтеми:

 • Интегрирано развитие на необлагодетелствани райони и на райони, които са застрашени да се превърнат в необлагодетелствани — терени, използвани в миналото за промишлени цели, градски центрове и периферни необлагодетелствани райони,
 • Социална интеграция: жилища, управление на имиграцията, младеж, здравеопазване, сигурност, ИКТ, култура,
 • Екологични въпроси: отпадъци, подобряване на мониторинга на околната среда, подобряване на качеството на въздуха; качество на водата и водоснабдяване; енергия от възобновяеми източници, интегрирани транспортни политики, преход към рециклиращо общество,
 • Управление и градоустройство: градоустройство, многостепенно управление, участие на гражданите, териториално управление (хоризонтално и вертикално).

Приоритет 3: Техническа помощ [6 % от общото финансиране от ЕФРР]

Предоставя се техническа помощ, за да се гарантира ефикасното и ефективното управление на програма URBACT II. Тази дейност е поверена главно на Секретариата на URBACT от управляващия орган на програмата.

4. Управляващ орган:

Финансова и техническа информация

Оперативна програма 'URBACT II'

Вид на интервенцията

Оперативна програма

CCI No

2007CB163PO048

Number of decision

C (2007) 4454 final

Крайна дата за одобрение

02/10/2007

Финансов анализ по приоритетна ос

Приоритетна ос Финансиране от ЕС Национално публично финансиране Общо публично финансиране
Градовете – двигатели на растежа и трудовата заетост 23 462 849 5 420 144 28 882 993
Привлекателни и сплотени градове 26 657 170 6 454 108 33 111 278
Техническа помощ 3 199 151 2 624 453 5 823 604
Общо 53 319 170 14 498 705 67 817 875