Оперативна програма за периода 'Югоизточна Европа'

Програма за транснационално сътрудничество за установяване на Европейска зона в процес на преход към интеграция „Югоизточна Европа (ЮИЕ)“ за периода 2007—2013 г. по цел „Европейско териториално сътрудничество“ със съвместно финансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)

Хърватия

Допълнителни

 

На 20 декември 2007 г. Европейската комисия одобри Програмата за транснационално сътрудничество 'Югоизточна Европа' за периода 2007—2013 г. Тя включва подкрепа от страна на Общността за региони в 16 страни — държави-членки, страни кандидатки, потенциални страни кандидатки и трети страни.

- За 14 държави, а именно Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Румъния, Хърватия, Бивша югославска република Македония, Гърция, Унгария, Сърбия, Черна гора, Словакия, Словения и Молдова, зоната, която отговаря на условията за финансиране, обхваща цялата територия на съответната страна;

- В 2 държави само някои региони отговарят на условията за финансиране: в Италия това са Lombardia, Bolzano/Bozen, Trento, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia Basilicata, а в Украйна — Cjermovestka Oblast, Ivano-Frankiviska Oblast, Zakarpatska Oblast и Odessa Oblast.

Това представлява население, чийто общ брой възлиза на 200 милиона души. Общият бюджет за програмата е 245 милиона EUR, а подпомагането на Общността чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) възлиза на 206 милиона EUR.

1. Цели и задачи на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е да се засили „процеса на териториална, икономическа и социална интеграция и да се допринесе за сближаването, стабилността и конкурентоспособността“ посредством развитието на транснационални партньорства. Тя е насочена към четири тематични приоритета: „Иновации“, „Околна среда“, „Достъпност“ и „Устойчиво развитие на градовете“. Това ще даде конкретна възможност на Западните Балкани да се доближат до Европейския съюз и ще задълбочи отношенията със съседните на ЕС държави.

Зоната на Югоизточна Европа е най-разнообразната, разнородна и сложна зона на транснационално сътрудничество в Европа, която представлява съвкупност от различни държави. С появата на нови държави и съпътстващото я установяване на нови граници се промениха моделите на политическите, икономическите, социалните и културните взаимоотношения.

След промените от 1990 г. тази зона е подложена на основна промяна на икономическите и производствените модели. Докато някои региони, особено столиците, се приспособяват добре към новите предизвикателства, други се опитват сами да се преориентират. За зоната, обхваната от програмата, са характерни значителни регионални различия между градските и селските райони по отношение на икономическата мощ, иновациите, конкурентоспособността и достъпността.

В рамките на Европейската транспортна мрежа Югоизточна Европа служи за мост между Северна, Южна, Източна и Западна Европа. Въпреки това обаче съществуващите мрежи не могат да се справят с нарастващите нужди и все по-строгите спецификации за стандартизация. Широк набор от инструменти и концепции като Трансевропейските мрежи (TENs) и Паневропейския транспортен коридор пресичат зоната, но те се нуждаят от допълнително развитие.

Там се намират реки, по които може да се осъществяват товарни превози, морски граници и река Дунав — важен вътрешноводен път и обединяващ фактор в много области, като например транспорта, търговията и околната среда. Югоизточна Европа се отличава с голямо биологично разнообразие и природни ресурси, които имат висока екологична стойност. Потенциалът за използване на технологии, съобразени с околната среда, и предимствата за бъдещо икономическо и социално развитие са силните страни на тази зона, но трябва да се действа и за справяне с наследените екологични щети.

2. Очаквано отражение от инвестициите

Програмата ще улесни иновациите, предприемачеството, знанията, икономиката и информационното общество посредством конкретно сътрудничество и видими резултати. Тя е насочена също така към превръщането на регионите и градовете в по-привлекателни места, като се обръща внимание на устойчивото развитие, физическата достъпност и достъпността на знанията, както и на качеството на околната среда, чрез комплексни подходи, конкретно сътрудничество и видими резултати. И накрая, тя ще доведе до по-голяма интеграция чрез оказване на подкрепа за уравновесен капацитет за транснационално териториално сътрудничество на всички нива.

3. Приоритети

Приоритет 1: Улесняването на иновациите и предприемачеството

има за цел да се способства конкретно за бъдещото развитие на Югоизточна Европа като място на иновации, да се улеснят иновациите, предприемачеството и икономиката на знанието, и да се подобрят интеграцията и икономическите отношения в зоната на сътрудничество. Тези цели могат да бъдат постигнати чрез развитието на мрежи за технологии и иновации, чрез поощряването на подходяща за иновационно предприемачество среда и чрез по-добри рамкови условия за иновации. Сред примерните проекти, които биха могли да бъдат финансирани, са: проучване на възможностите за реализация, съвместни обучения във връзка с иновациите и технологиите, създаване на мрежи от малки и средни предприятия (МСП) и др.

Приоритет 2: Опазването и подобряването на околната среда

имат за цел да се способства за подобряване на екологичните условия и за по-доброто управление на защитени райони и други естествени/полуестествени райони, да се преодолеят ограниченията, наложени от национални спънки, да се предвидят бъдещите екологични заплахи и възможности, както и да се разработят общи транснационални действия за опазване на природата и защита на човечеството. Това може да бъде постигнато чрез интегрирано управление на водите, предотвратяване и управление на наводненията, предотвратяване на екологичните рискове, управление на природните ресурси и поощряване ефективността на ресурсите и енергийната ефективност. Примерни проекти са: общи системи за гражданска защита, общи механизми за предупреждение, стратегии за селски и морски туризъм, разработване на мрежи за „екологична промишленост“ и др.

Приоритет 3: По-голямата достъпност

има за цел местните и регионалните действащи лица да с присъединят към европейските мрежи (включително пътни, железопътни, сухопътни и морски превози). Това включва както физическата инфраструктура, така и достъпа до информационното общество. Поощряват се също така координираната подготовка за разработване на мрежи за достъпност и подкрепата за използването на няколко вида транспорт. Тази цел може да бъде постигната чрез съгласуване на популяризирането, планирането и функционирането на първостепенни и второстепенни транспортни мрежи, разработването на стратегии за борба с „цифровото разделение“ и подобряването на рамковите условия за платформите за използване на няколко вида транспорт.

Приоритет 4: Разработване на транснационално сътрудничество за зони на устойчив растеж

Този приоритет има за цел да се пребори с нарастващите различия между някои региони и градове в Югоизточна Европа и да доведе до развитие, което се характеризира с „полицентричност“. Тази цел може да бъде постигната, като се обърне внимание на предизвикателствата, които носят основните проблеми, засягащи градските зони и регионалните системи за настаняване, поощряването на уравновесения модел за привлекателни и достъпни зони на растеж и популяризирането на културните ценности като предимство за развитие. Примерни действия са: разгръщане на сътрудничеството в областта на обществената инфраструктура и услуги, кооперативни решения за обновяване на градовете, планове за преструктуриране на бивши военни лагери, планове за по-добро управление на археологични обекти и др.

Приоритет 5: Техническото подпомагане в подкрепа на осъществяването и на изграждането на капацитет

ще способства за безпроблемното изпълнение на програмата и увеличаването на капацитета на институциите и бенефициерите в зоната, обхваната от програмата.

Финансова и техническа информация

Оперативна програма за периода 'Югоизточна Европа'

Вид на интервенцията

Оперативна програма

CCI No

2007CB163PO069

Number of decision

C/2007/6590

Крайна дата за одобрение

20/12/2007

Финансов анализ по приоритетна ос

Приоритетна ос Финансиране от ЕС Национално публично финансиране Общо публично финансиране
Иновации 44 051 157 7 773 734 51 824 891
Околна среда 53 739 828 9 483 499 63 223 327
Достъпност 55 160 834 9 734 265 64 895 099
Зони на устойчив растеж 41 338 329 7 294 999 48 633 328
Техническо подпомагане 12 401 497 4 133 832 16 535 329
Общо 206 691 645 38 420 329 245 111 974