Оперативна програма 'Румъния и България'

програма по цел европейско териториално сътрудничество, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)

България

Допълнителни

 

На 18 декември 2007 г. Европейската комисия одобри програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и България за периода 2007–2013 г. Програмата включва помощ от Общността за 15 региона от NUTS ниво 3, от които седем са в Румъния (окръзите Мехединти, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Калараш и Констанца) и седем — в България (областите Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе Силистра и Добрич). Наред с тези области, в територията, за която се допуска подпомагане по програмата, бе включена и Разградска област в България, в съответствие с разпоредбата за гъвкавост в член 21, параграф 1 от Регламента относно Европейския Фонд за регионално развитие (ЕФРР) .

Общият бюджет на програмата е 262 милиона евро, като помощта от Общността посредством ЕФРР възлиза на 218 милиона евро. Това представлява приблизително 2,5 % от общите инвестиции на ЕС, предвидени за цел европейско териториално сътрудничество по политиката на сближаване за 2007–2013 г.

1. Цел и предназначение на програмата

За областта, за която се допуска подпомагане, са характерни типичните проблеми в граничните области, където маргинализирането и изолацията от икономическите центрове и центровете, в които се вземат решения, са засилени поради наличието на граници, ограничаващи икономическия, социалния и културния обмен и се отразяват отрицателно на съвместното, резултатно и ефективно управление на територията. Трансграничната област не е еднородна и няма собствена регионална идентичност. Анализът на актуалното социално-икономическо състояние показва, че са налице бавни темпове на икономическо развитие, растеж и създаване на работни места, но съществува потенциал за благоприятно трансгранично сътрудничество. От гледна точка на околната среда, областта се отличава с богати и разнообразни, но изключително уязвими природни местности, екосистеми и морфологични форми.

Поради това общата стратегическа цел на програмата е да обедини хората, общините и икономиките в граничната област между Румъния и България и да ги подпомогне да изградят със съвместни усилия област на сътрудничество въз основа на човешките, природните и екологичните ресурси и предимства, като използват устойчив подход.

2. Очакван ефект от инвестициите

Очаква се програмата да окаже значително въздействие върху икономическото развитие, околната среда и мобилността в трансграничния регион. Устойчивото развитие ще бъде в основата на всички усилия, предприети през периода на програмата. Някои от очакваните резултати са следните:

  • достъп до съоръжения за ИКТ за 3 200 000 души,
  • 30 проекта за разработване на съвместни системи за управление за опазване на околната среда,
  • 100 проекта за повишаване на осведомеността относно опазването и управлението на околната среда,
  • оборудване на 70 % от река Дунав със съвместни системи за предотвратяване на наводненията в трансграничната област,
  • ползване на материална база за извършване на икономическа дейност от 500 МСП,
  • осведомяване на 360 000 души относно възможности за работа,
  • завършени трансгранични курсове за обучение от 3 500 души.

3. Приоритети

Оперативната програма е структурирана в съответствие със следните приоритети:

Приоритет 1: Достъпност [приблизително 36,4 % oт общата сума за финансиране]

Приоритетът е насочен към подобряването на мобилността и достъпа до транспортна инфраструктура в трансграничната област. Конкретните цели са да се подобри трансграничната мобилност посредством подобряване на съществуващите условия и разработването на нови транспортни съоръжения в областта, за която се допуска финансиране, и да се предостави възможност за резултатен редовен обмен на информация и данни с трансгранично значение.

Приоритет 2: Околна среда [приблизително 34,3 % oт общата сума за финансиране]

Приоритетът е насочен към устойчивото използване и опазване на природните ресурси и околната среда, и насърчаването на резултатното управление на рисковете в трансграничната област. Целите са следните: да се осигури ефективното опазване и използване на природните богатства в областта посредством координирани съвместни системи за управление, да се повиши осведомеността относно опазването и управлението на околната среда в трансграничната област, и да се закрилят местното население, предприятията, околната среда и инфраструктурата от потенциалните пагубни последици от природни и предизвикани от човека кризи.

Приоритет 3: Икономическо и социално развитие [приблизително 21,6% oт общата сума за финансиране]

Третият приоритет е насочен към засилване на икономическото развитие и социалното сближаване посредством съвместното идентифициране и увеличаването на конкурентните предимства на областта. Целите са да се развие трансгранична инфраструктура за икономическа дейност и услуги, съвместни интегрирани туристически продукти, сътрудничество между университети, научноизследователски центрове и предприятия, обмен на информация относно възможности за работа, услуги по обучение с цел започване на работа, както и контакти и обмен между центрове за образование/обучение. Програмата е насочена и към укрепването на социалното и културното съгласие и сътрудничество сред местните хора и общини в обхванатата от нея област.

Приоритет 4: Техническа помощ [приблизително 7,7% oт общата сума за финансиране]

Този приоритет спомага за провеждането на програмата. Той осигурява общо подпомагане за изготвянето на проекти, управление и провеждане на програмата, както и популяризиране и оценка.

Финансова и техническа информация

Оперативна програма 'Румъния и България'

Вид на интервенцията

Оперативна програма

CCI No

2007CB163PO021

Number of decision

C/2007/6331

Крайна дата за одобрение

18/12/2007

Финансов анализ по приоритетна ос

Приоритетна ос Финансиране от ЕС Национално публично финансиране Общо публично финансиране
Достъпност 80 594 790 14 832 151 95 426 941
Околна среда 76 238 315 13 646 018 89 884 333
Икономическо и социално развитие 47 921 227 8 577 497 56 498 724
Техническа помощ 13 069 425 7 124 118 20 193 543
Общо 217 823 757 44 179 784 262 003 541