Оперативна програма 'Гърция-България'

Оперативна програма по цел европейско териториално сътрудничество, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)

България

Допълнителни

 

На 28 март 2008 г. Европейската комисия одобри програма за трансгранично сътрудничество между Гърция и България за периода 2007—2013 г. Програмата включва подкрепа от Общността за следните региони в Гърция: Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Солун и Сяр, и следните региони в България: Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково. Гръцкият регион Кавала може да вземе участие в проекти в качеството си на прилежащ район, т.е. като получава най-много 20 % от заделеното за програмата финансиране.

Общият бюджет за програмата е близо 130 милиона EUR, като подпомагането на Общността чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) възлиза на близо 111 милиона EUR. Това представлява приблизително 1,3 % от общите инвестиции на ЕС, предвидени за цел „Европейско териториално сътрудничество“ по линията на политиката на сближаване за 2007—2013 г.

1. Цел и предназначение на програмата

Районът, който отговаря на критериите, се отличава с високи планини, които затрудняват лесния достъп до регионите от двете страни на границата. Същевременно водните ресурси са от значение за уязвимите екосистеми (мочурища, крайречни гори и др.), чието управление изисква особено внимание. Икономическият пейзаж в трансграничния район е нееднороден, което се дължи най-вече на факта, че България е в процес на преход, който се отличава с икономически, данъчни и институционални реформи. Районът се характеризира също и със застаряващо население, на което се дължи и намаляването на работната ръка. Намаляването на трудовата заетост в района е значително, което е свързано с ниското или недостатъчно ниво на специализация въпреки факта, че търсенето на специализирана и квалифицирана работна сила се увеличава.

Програмата има за цел да насърчава трансграничното сътрудничество, като обединява усилията на различни действащи лица в трансграничния район за подем в развитието на региона и за превръщането му в център на устойчивото развитие и разрастването на Европейското икономическо пространство, по-специално към земите в съседство с Балканите, Черноморския регион и Източното Средиземноморие.

2. Очакван ефект от инвестициите

Очаква се, посредством намирането на успешни начини за невъзпрепятствана комуникация с използване на модерна инфраструктура, оперативната програма между Гърция и България да доведе до засилването дейността на мрежите от контакти и сътрудничеството в областта на граничната сигурност, управлението на природните ресурси, бизнес мрежите и изследователските мрежи. Следва да настъпи благоприятен ефект за трансграничния район, който да се изразява в хармонично, балансирано и устойчиво развитие, при което икономическите и социално-териториалните различия са по-слабо изразени. Очаква се да придобие нова сила и процесът на икономическо и социално преструктуриране на тези райони.

3. Приоритети

Оперативната програма е структурирана съобразно следните четири приоритетни оси:

Приоритет 1: Качество на живота [приблизително 46% от общата сума за финансиране]

Основната цел по този приоритет се състои в модернизирането и управлението на природните ресурси и културното наследство, както и в дейността, свързана със здравни и социални въпроси, като стремежът е за подобряване на качеството на живот и степента на благоденствие на обитателите на граничния район. Другите цели включват: (1) защита и мерки за превръщането на богатите и разнообразни природни ресурси в района в движеща сила за балансирано икономическо развитие; (2) полагане на усилия в посока на съвместното управление на риска в сферата на управлението на водите, управлението на отпадъците и управлението на риска за защита срещу природни и предизвикани от човека бедствия; (3) осигуряване на подкрепа и закрила за културното наследство и установяването на сътрудничество в сферата на културата в граничния район; и (4) установяване на сътрудничество като част от усилията за справяне с проблемите на здравната и социалната закрила.

Възможните действия се разпростират в три сфери: въпроси от областта на околната среда, въпроси от областта на културата и въпроси, свързани със здравната и социалната закрила.

Приоритет 2: Достъпност [приблизително 24% oт общата сума за финансиране]

Основната цел по този приоритет се състои в подобряването на транспортните и комуникационните мрежи, както и в осигуряването на лесно и сигурно придвижване на стоки, услуги и хора в трансграничния район. Другите цели включват: (1) подобряване на пътната и железопътната мрежа като средство за социално и икономическо развитие в граничния район; (2) подобряване на мобилността на стоки, услуги и хора в трансграничния район; и (3) координирането на инфраструктурни инициативи в граничния район като част от насърчаването на икономическата дейност и постигането на балансирано териториално развитие.

Възможните действия се разпростират в две сфери: модернизиране на пътната/железопътната мрежа; и създаване/модернизиране на граничните съоръжения в програмния район.

Приоритет 3: Конкурентоспособност и човешки ресурси [приблизително 24% oт общата сума за финансиране]

Основната цел по този приоритет се състои в стимулирането на предприемачеството, инвестирането в човешки капитал и насърчаването на изследователската дейност с цел увеличаване на конкурентоспособността и подобряване на икономическото и социалното развитие в граничния район. Другите цели включват: (1) използване на преструктурирането на икономиката като възможност за устойчиво икономическо и териториално развитие; (2) инвестиране в човешки капитал със съзнанието, че той представлява един от най-ценните ресурси за насърчаването на икономически дейности в граничния район; (3) стимулиране на предприемачеството и интегрирането на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и новите технологии във всички икономически сектори; (4) интегриране на иновациите в производствените сектори на икономиката; и (5) подпомагане на инициативи с оглед на отворения в бъдеще пазар на труда в граничния район.

Възможните действия се разпростират в три сфери: подкрепа и развитие за човешки ресурси — подкрепа за подготвителни действия с оглед на съществуването на отворен пазар на труда; окуражаване на предприемачеството и действията, свързани с процеса на преструктуриране на икономиката; и насърчаване на сътрудничеството между изследователските, технологичните и академичните институции и бизнес организациите.

Приоритет 4: Техническа помощ [приблизително 6% от общата сума за финансиране]

Този приоритет има за цел да оказва подкрепа при общото управление и изпълнение на програмата. По негова линия ще бъде предоставяно общо съдействие на програмата за изготвянето на проекти, както и за управлението и изпълнението, публичността и оценката на програмата.

Финансова и техническа информация

Оперативна програма 'Гърция-България'

Вид на интервенцията

Оперативна програма

CCI No

2007CB163PO059

Number of decision

C/2008/1129

Крайна дата за одобрение

28/03/2008

Финансов анализ по приоритетна ос

Приоритетна ос Финансиране от ЕС Национално публично финансиране Общо публично финансиране
Качество на живота 50 938 541 8 989 154 59 927 695
Достъпност 26 576 630 4 689 994 31 266 624
Конкурентоспособност и човешки ресурси 26 576 630 4 689 994 31 266 624
Техническа помощ 6 644 157 1 172 498 7 816 655
Общо 110 735 958 19 541 640 130 277 598