'България – Турция' Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП 2007–2013 г.

Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП между България и Турция получава помощ от Общността по раздела за трансгранично сътрудничество от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП).

България

Допълнителни

 

На 20 декември 2007 г. Европейската комисия одобри Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция за периода 2007–2013 г., която се приема и финансира съвместно по раздела за трансгранично сътрудничество от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП). Програмата включва подкрепа от Общността за пет български и турски региона, разположени по протежение на общата граница: в България – Бургаска, Ямболска и Хасковска област, а от турска страна – регионите на Одрин (Едирне) и Лозенград (Къркларели).
През периода 2007–2011 г. финансирането за програмата от Общността е на стойност около 18,4 млн. EUR и съответно се допълва с национално финансиране в размер на 3,2 млн. EUR от двете участващи държави. Следователно общият бюджет на програмата е приблизително 21,7 млн. EUR.

1. Предназначение и цел на програмата

Приетата програма е продължение на инициативата на Общността  INTERREG за периода 2000–2006 г. Програмата за трансгранично сътрудничество 2007–2013 г. се опира на стратегията, залегнала в Съвместния програмен документ между България и Турция за периода 2004–2006 г., и я доразвива. Общата стратегическа цел е да се постигне балансирано устойчиво развитие, основаващо се на ключови силни страни в областта на трансграничното сътрудничество, с цел това да допринесе за засилване на европейското сътрудничество.
Участващите държави са разделили тази обща цел на 3 специфични цели. Това са:
- Засилване на устойчивото икономическо развитие в областта на сътрудничеството и развиване на конкурентните предимства.
- Подобряване на общото социално развитие и насърчаване на социалното сближаване между хората и общностите. - Подобряване на качеството на живот чрез ефективно използване на общите природни ресурси, както и опазване на природното, културното и историческото наследство.

2. Очакван ефект от инвестициите

Държавите участнички са разработили редица индикатори по отношение на всеки от приоритетите на програмата, които имат за цел да позволят извършването на оценка на напредъка по време на изпълнението на програмата. Резултатите ще бъдат измервани по отношение на показатели като трансгранично движение на хора и стоки, нови социални мрежи, нови туристически дестинации, намаляване на нивата на замърсяване и др.

3. Приоритет

За постигане на общите и специфичните цели дейностите по програмата ще бъдат ориентирани в съответствие с два основни тематични приоритета с допълнителна приоритетна ос, насочена към управлението на програмата (приоритет „Техническа помощ“). Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП между България и Турция за периода 2007–2013 г. се подразделя на следните приоритети:

Приоритет 1: Устойчиво социално и икономическо развитие [приблизително 40 % от общия размер на финансирането]
Целта на първия приоритет е да се увеличи общата конкурентоспособност на трансграничната икономика и също така да се подобри социалното развитие и социалното сближаване. Освен социално развитие и социално сближаване (развитие на човешките ресурси), областите на подпомагане включват увеличаване на конкурентоспособността на икономиката (развитие на бизнеса и предприемачеството) и подобряване на дребномащабната инфраструктура.
Приоритет 2: Подобряване на качеството на живот [приблизително 50 % от общия размер на финансирането]
Вторият приоритет е насочен към сътрудничество за опазване на природата и в определени области на околната среда, опазване на историческото и културното наследство, както и предоставяне на помощ при неотложни случаи. Подкрепяните дейности включват развитие на дребномащабна инфраструктура и възстановяване на сгради с историческо значение, както и изграждане на капацитет за устойчиво използване на природните ресурси и историческото и културното наследство на региона.
Приоритет 3: Техническа помощ [приблизително 10 % от общия размер на финансирането]
Предвидени са и средства за оказване на техническа помощ за изпълнение на програмата. Осигурена е финансова подкрепа във връзка с управлението, мониторинга, оценката и контрола на програмата.

Финансова и техническа информация

'България – Турция' Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП 2007–2013 г.

Вид на интервенцията

Оперативна програма

CCI No

2007CB16IPO008

Number of decision

C(2007)6477

Крайна дата за одобрение

20/12/2007

Финансов анализ по приоритетна ос

Приоритетна ос Финансиране от ЕС Национално публично финансиране Общо публично финансиране
Устойчиво социално и икономическо развитие 7 394 659 1 304 940 8 699 599
Подобряване на качеството на живот 9 243 324 1 631 175 10 874 499
Техническа помощ 1 848 665 326 235 2 174 900
Общо 18 486 648 3 262 350 21 748 998