'България – Бивша югославска република Македония' Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП 2007–2013 г.

Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП между България и Бившата югославска република Македония получава помощ от Общността по раздела за трансгранично сътрудничество от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП).

България

Допълнителни

 

На 14 декември 2007 г. Европейската комисия одобри Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Бившата югославска република Македония (БЮРМ), която се приема и финансира съвместно по раздела за трансгранично сътрудничество от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП). Програмата включва подкрепа от Общността за пет български и македонски региона, разположени по протежение на общата граница: в България – Кюстендилска и Благоевградска област, а от македонска страна – Североизточен, Източен и Югоизточен регион.
През периода 2007–2011 г. финансирането за програмата от Общността е на стойност около 12,1 млн. EUR и съответно се допълва с национално финансиране в размер на 2,1 млн. EUR от двете участващи държави. Следователно общият бюджет на програмата е приблизително 14,2 млн. EUR.

1. Цел и предназначение на програмата

Програмата за трансгранично сътрудничество е продължение на предишната програма „Добросъседство“ за 2004–2006 г. Общата цел като цяло остава същата – устойчиво развитие на граничния регион с оглед на подпомагане на усилията за по-широко европейско сътрудничество и интеграция. Участващите държави са разделили тази обща цел на 3 специфични цели. Това са:
- Насърчаване на устойчивото икономическо развитие: предоставяне на подкрепа за икономическото развитие, например чрез диверсификация на икономическите дейности в селските райони, развитие на производствени вериги и подпомагане на иновациите и новите технологии;
- Насърчаване на социалното сближаване и сътрудничеството: изграждане на истинско усещане за общност чрез подпомагане на развитието на човешките ресурси и пазара на труда, културния обмен и трансграничните мрежи;
- Подобряване на привлекателността и качеството на живот на хората в граничния регион: опазване и съвместно управление на ценните природни и културни ресурси, съхраняване на биологичното разнообразие и развитие на устойчивия туризъм чрез използване на природните и културните дадености на региона.

2. Очакван ефект от инвестициите

 Държавите участнички са разработили редица индикатори по отношение на всеки от приоритетите на програмата, които имат за цел да позволят извършването на оценка на напредъка по време на изпълнението на програмата. Резултатите ще бъдат измервани по отношение на показатели като трансгранично движение на хора и стоки, създаване на предприятия, равнище на трудовата заетост, нива на замърсяване, равнище на екологичното съзнание и др.

 

3. Приоритети

 За постигане на общите и специфичните цели дейностите по програмата ще бъдат ориентирани в съответствие с два основни тематични приоритета с допълнителна приоритетна ос, насочена към управлението на програмата (приоритет „Техническа помощ“). Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП между България и БЮРМ за периода 2007–2013 г. се подразделя на следните приоритетни оси:

 

Приоритет 1: Икономическо развитие и социално сближаване [приблизително 40 % от общия размер на финансирането]
Първият приоритет е насочен предимно към въпросите в областта на стопанската активност и заетостта. Целта е да се създадат по-благоприятни условия за растеж на наскоро създадени предприятия и да се подобрят условията за заетост и социална интеграция. Ще се насърчават и подкрепят дейности в областта на научноизследователската работа, иновациите, предприемачеството, създаването на клъстери и маркетинга, а човешкото измерение ще бъде силно застъпено в дейности в областта на образованието, обучението, грижата за децата, социалната интеграция на групите в неравностойно положение и др.

 

Приоритет 2: Подобряване на качеството на живот [приблизително 50 % от общия размер на финансирането]
Вторият приоритет е насочен към опазване и управление на природните и културните ресурси, които са жизнено важни за бъдещето на граничния регион. Подкрепят се дейности в областта на опазването на околната среда (напр. съхраняване на съществуващото биологично разнообразие, съвместно управление на природни обекти) и предотвратяване на природни бедствия. Предвидени са и редица дейности, свързани с повишаване на осведомеността и образованието на местното население.
Този приоритет обхваща и културните ресурси, като ще се предоставя финансова подкрепа на проекти, които имат за цел опазване и популяризиране на многобройните важни културни обекти в региона. Сътрудничеството ще се подкрепя активно чрез съвместно разработване на маршрути за културен туризъм, които прекосяват границата, и обмен на опит и най-добри практики.

  

Приоритет 3: Техническа помощ [приблизително 10 % от общия размер на финансирането]
Третият приоритет има за цел да се гарантира ефективното и ефикасно управление и прилагане на програмата. По него са предвидени средства за цялостно управление и оценка на програмата, а също така и за комуникационна дейност и разгласа.

Финансова и техническа информация

'България – Бивша югославска република Македония' Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП 2007–2013 г.

Вид на интервенцията

Оперативна програма

CCI No

2007CB16IPO007

Number of decision

C(2007)6298

Крайна дата за одобрение

14/12/2007

Финансов анализ по приоритетна ос

Приоритетна ос Финансиране от ЕС Национално публично финансиране Общо публично финансиране
Икономическо развитие и социално сближаване 4 854 471 856 672 5 711 143
Подобряване на качеството на живот 6 068 089 1 070 839 7 138 928
Техническа помощ 1 213 618 214 168 1 427 786
Общо 12 136 178 2 141 679 14 277 857