Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП 2007–2013 г.

Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП между България и Сърбия получава помощ от Общността по раздела за трансгранично сътрудничество от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП).

България

Допълнителни

 

На 25 март 2008 г. Европейската комисия одобри Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия за периода 2007–2013 г., която се приема и финансира съвместно по раздела за трансгранично сътрудничество от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП). Програмата включва подкрепа от Общността за дванадесет български и сръбски региона, разположени по протежение на общата граница: в България областите Видин, Монтана, София, Перник, Кюстендил и София–град, а от сръбска страна – регионите Бор, Зайчар, Нишава, Пирот, Ябланица и Пчиня.
През периода 2007–2011 г. финансирането от Общността за програмата  е на стойност около 21,2 млн. EUR и съответно се допълва с национално финансиране в размер на 3,75 млн. EUR от двете участващи държави. Следователно общият бюджет на програмата е приблизително 25 млн. EUR.

1. Предназначение и цел на програмата

Общата цел на програмата е да се засили териториалното сближаване в регионите по българо-сръбската граница, както и конкурентоспособността и устойчивостта на тяхното развитие, чрез сътрудничество в областта на икономиката, социалната сфера и околната среда, независимо от административните граници.
Участващите държави са разделили тази обща цел на 3 специфични цели. Това са:
Модернизиране на инфраструктурата и подобряване на околната среда от двете страни на границата чрез подобряване на достъпа до транспорт, информационни и комуникационни услуги, както и чрез трансгранични системи за комунални услуги и опазване на околната среда.
Засилване на положителните икономически взаимодействия в региона и подобряване на капацитета за съвместно използване на общия потенциал на региона с цел да се повиши неговият просперитет чрез изграждане на политически и социални мрежи. Това осигурява стабилна рамка за (трансгранична) подкрепа за бизнеса, партньорства (особено в области като култура, туризъм, развойна и научноизследователска дейност, опазване на околната среда и образование), интензивен обмен на най-добри практики и съвместно регионално планиране и подготвяне на икономическия сектор в региона за участие в пазара на ЕС.
Популяризиране на принципите на устойчиво развитие в трансграничния регион чрез разработване на успешни модели за сътрудничество между стопанските субекти, както и сътрудничество между местните заинтересовани лица в основни приоритетни области.

2. Очакван ефект от инвестициите

За да се оцени напредъкът по отношение на всеки от приоритетите на програмата, са разработени редица индикатори за измерване на въздействието на програмата. Резултатите ще се измерват спрямо показатели като развитие на дребномащабна инфраструктура (в областта на транспорта и околната среда), намаляване на замърсяването, трансгранично движение на хора и стоки, нови трансгранични партньорства, финансирани проекти, ниво на екологичното съзнание и др.

3. Приоритет

Програмата се изпълнява въз основа на два основни приоритета, допълвани от приоритет за техническа помощ. Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП между България и Сърбия за периода 2007–2013 г. се подразделя на следните приоритети:

Приоритет 1: Изграждане на дребномащабна инфраструктура [приблизително 55 % от общия размер на финансирането]

Този първи приоритет е насочен към изграждането на партньорства за подобряване на трансграничната инфраструктура, особено в областта на териториалната интеграция, околната среда, достъпността, бизнес средата за нови икономически дейности и степента на привлекателност на региона за обитатели и инвеститори. Модернизацията на стратегическата инфраструктура, комуникациите и взаимосвързаните услуги в граничната зона ще позволи ресурсите на региона да се използват оптимално, ще насърчи растежа в ключови сектори като бизнеса и търговията, транспорта и логистиката, както и услугите и туризма, и ще допринесе за по-гъвкави пазари на труда и на образованието.
В рамките на този първи приоритет се предвижда предприемането на действия по отношение на физическата инфраструктура и инфраструктурата, свързана с околната среда и информацията, както и предоставяне на съдействие при подготовката на проектите.

Приоритет 2: Подобряване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие [приблизително 35 % от общия размер на финансирането]

Този втори приоритет има за цел да се подобри капацитетът на програмния район в области като установяване на проблеми и намиране на решения за тях, изграждане на партньорства, укрепване на институционалните и стопанските структури в отговор на пазарните изисквания и създаване на модели за сътрудничество, основаващи се на най-добрите практики и общите нужди. Поставя се акцент върху подобряване на качеството и броя на стопанските субекти, както и подобряване на способността на заинтересованите лица от региона да работят по общи проблеми. В рамките на този трети приоритет се предвиждат следните мерки: създаване на връзки и мрежи между институции, стопански субекти и учебни заведения, устойчиво развитие чрез ефикасно използване на регионалните ресурси и действия, свързани с непосредствени контакти между хората.

Приоритет 3: Техническа помощ [приблизително 10 % от общия размер на финансирането]

Техническата помощ има за цел да осигури ефективното и ефикасно управление и изпълнение на програмата. В рамките на този трети приоритет се предвиждат следните мерки: администриране и оценка на програмата, както и мерки за осигуряване на публичност и комуникации.

Финансова и техническа информация

Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП 2007–2013 г.

Вид на интервенцията

Оперативна програма

CCI No

2007CB16IPO006

Number of decision

C(2008) 1058

Крайна дата за одобрение

25/03/2008

Финансов анализ по приоритетна ос

Приоритетна ос Финансиране от ЕС Национално публично финансиране Общо публично финансиране
Изграждане на дребномащабна инфраструктура 11 695 422 2 063 898 13 759 320
Подобряване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие 7 442 542 1 313 390 8 755 932
Техническа помощ 2 126 440 375 254 2 501 694
Общо 21 264 404 3 752 542 25 016 946