Оперативна програма за транспорт в България през

Програма по цел 'Сближаване', съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд

България

Допълнителни

 

На 7 ноември 2007 г. Европейската комисия одобри Оперативна програма (ОП) за транспорт в България за периода 2007 – 2013 г. Тази програма включва подкрепа от Общността за всички региони на България, които влизат в рамката на целта „Сближаване“, чиято основна цел е поощряването на условия и фактори за нарастване на растежа, които да доведат до истинско доближаване на най-малко развитите държави-членки и региони до останалите. Общият бюджет на програмата е малко над 2 млрд. EUR, като инвестиционното финансиране от Общността от средно 81 %, осъществено чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд (КФ), възлиза на 1,6 млрд. EUR.

1. Предназначение и цел на инвестицията на ЕС

Оперативната програма за транспорт в България представлява амбициозна стратегия за крайно необходими инвестиции в транспортната инфраструктура на България. Стратегията за развитие е в съответствие с Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) за България, която на свой ред се основава на Стратегическите насоки на Общността (СНО), както и на целите на политиката в областта на транспорта, които се съдържат в транспортната политика на Общността и в целите, преследвани с Трансевропейската мрежа.

Планираното подобрение на качеството и безопасността на транспортните услуги важи не само на национално и регионално равнище в България, но и за презграничните и трансевропейските връзки, като целта е пълно интегриране на транспортната система на Българя в транспортната мрежа на ЕС.

2. Очакван ефект от инвестициите

До 2013 г. в резултат на проектите, подкрепени от Европейския съюз, трябва да са налице 781 km рехабилитиран железен път, 880 km рехабилитирани автомагистрали, 206 km новопостроени автомагистрали и 7,1 km нови участъци от метролиния с 11 метростанции.

3. Приоритети

Фокус на програмата са инвестициите в инфраструктура, които допринасят най-много за устойчив икономически растеж и по този начин за повече и по-добри работни места. Същевременно с програмата се иска да се допринесе за намаляване на задръстванията, шума и замърсяването и да се насърчи използването на екологични форми на транспорт.

Приоритет 1: Железопътна транспортна инфраструктура

Железопътната инфраструктура по протежението на Трансевропейската мрежа за транспорт (ТЕМ-Т) и други главни национални транспортни трасета трябва да бъде модернизирана, както и връзките между основната железопътна мрежа на Република България и основните железопътни мрежи на съседните държави. Това би следвало да позволи на транспорта в България да предоставя по-добри услуги и да стане по-конкурентоспособен и ефективен, напр. чрез подобряване на връзките и възможностите за прехвърляне между различните видове транспорт.

Имат приоритет основните релсови пътища с национално, презгранично и европейско значение, особено по протежението на приоритетната ос 22 от ТЕМ-Т (железопътните линии Видин-София и София-Перник-Радомир), участъците от ТЕМ-Т, свързващи приоритетните европейски оси (железопътните линии София-Драгоман и София-Пловдив, ремонт на участъци по дължината на железопътната линия Мездра-Горна Оряховица) и останалите участъци от мрежата ТЕМ-Т (ремонт на участъци по протежението на железопътната линия Пловдив-Бургас, електрификация и реконструкция на железопътната линия Свиленград-граница с Турция).

Приоритет 2: Железопътна транспортна инфраструктура

България желае да използва максимално геостратегическите си предимства като транспортен мост между Западна и Централна Европа, Близкия изток, Западна и Средна Азия. Главна насока на настоящия програмен приоритет е развитието на пътната инфраструктура по протежението на трансевропейските и основните национални транспортни оси. Най-важните дейности по този приоритет са: строеж на нови и рехабилитация и модернизиране на съществуващи автомагистрали от национално значение и със значение за ЕС по протежението на ТЕМ-Т мрежа (особено приоритет 7 от ТЕМ-Т от Гърция през София до Румъния), съществуващи първокласни пътища, както и второкласни пътища от национално значение и със значение за ЕС по протежението на ТЕМ-Т мрежа, плюс пътни участъци, които свързват основната пътна мрежа на Република България с основните пътни мрежи на съседните държави. Пример за това са планираното подобрение и/или изграждане на (части от) път I-1 (E 79) Враца-Благоевград, автомагистрала „Струма“ и автомагистрала „Марица“.

Приоритет 3: Интермодални съоръжения за пътнически и товарен транспорт

Целта на този приоритет е облекчаването на условията при пътуване и улесняване на прехвърлянето на пътници и товари от един вид транспорт към по-екологичен вид транспорт посредством подобряване на мрежата от терминали за комбиниран транспорт, особено в региона на столицата София.

Главните проекти на този приоритет са продължението на софийското метро и развитието (изграждане или подобрение) на няколко точки за прехвърляне между различни видове транспорт в рамките на системата на обществен транспорт в София, като Централната железопътна гара и станция-терминал на софийското летище. Другаде ще се обърне внимание на развитието на центрове за обработка на товари.

Приоритет 4: Подобрение на морската навигация и навигацията по вътрешните водни пътища

Този приоритет има за цел подобряването на навигацията по протежението на вътрешните водни пътища, особено отстраняването по река Дунав (приоритетна ос 18 от ТЕМ-Т) на критичните точки за транспорта в двата най-проблемни участъка на общия българо-румънски участък от река Дунав (между 530-ия и 520-ия километър - Батин и участъка между 576-ия и 560-ия километър - Белене). Това включва и изграждането на система за регулиране и информация на транспорта.

Приоритет 5: Техническа помощ

Наред със засилването на административния капацитет, осигуряването на информация и публичност, както и ръководенето, следенето и оценяването на оперативната програма, най-значимите действия, планирани по този приоритет, са изготвянето на Генерален транспортен план за България и на Стратегически бизнес план за развитие по отношение развитието на железопътния транспорт.

Финансова и техническа информация

Оперативна програма за транспорт в България през

Вид на интервенцията

Оперативна програма

CCI No

2007BG161PO004

Number of decision

C(2007)5471

Крайна дата за одобрение

07/11/2007

Финансов анализ по приоритетна ос

Приоритетна ос Финансиране от ЕС Национално публично финансиране Общо публично финансиране
Железопътна инфраструктура (ТЕМ&национална) 464 000 000 116 000 000 580 000 000
Пътна инфраструктура (ТЕМ&национална) 791 669 892 197 917 473 989 587 365
Интермодален транспорт 179 429 731 31 664 070 211 093 801
Морска навигация и навигация по вътрешните водни пътища 133 322 500 23 527 500 156 850 000
Техническа помощ 56 057 500 9 892 500 65 950 000
Общо 1 624 479 623 379 001 543 2 003 481 166