Оперативна програма 'Техническа помощ'

програма по цел 'Сближаване', съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)

България

Допълнителни

 

На 7 ноември 2007 г. Европейската комисия одобри оперативна програма за България, озаглавена „Техническа помощ“, за периода 2007-2013 г. Програмата включва подкрепа на Общността за цялата територия на държавата в рамките на цел „Сближаване“ и разполага с общ бюджет от 57 милиона евро. Инвестициите на Общността по линията на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) възлизат на близо 48 милиона евро, което представлява приблизително 0,7 % от общата сума, която ще бъде инвестирана в България за периода 2007-2013 г. по силата на политиката на сближаване.

1. Главна цел и специфични цели на програмата

В съответствие с принципите за прозрачност и добро финансово управление оперативната програма „Техническа помощ“ има за цел да предостави подкрепа за ефикасното и ефективно използване на структурните фондове и кохезионния фонд в България.

Специфичните цели на оперативната програма „Техническа помощ“са:

 • подпомагане на работата на структурите на централно ниво към Министерството на финансите и по-точно на Централното координационно звено, Сертифициращия орган, Одитиращия орган, Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка (НСРР);
 • повишаване на административния капацитет на други структури, работещи по усвояването на структурните фондове и на кохезионния фонд, и по-специално управителните органи и междинните звена в съответните министерства, както и регионални и местни власти;
 • подпомагане на разработването на надеждна и функционираща единна информационна система за управление и наблюдение; както и
 • предоставяне на надеждна и прозрачна информация относно съществуващите възможности и резултати от политиката на сближаване в България.

2. Очакван ефект от инвестициите

Оперативната програма „Техническа помощ“ ще подобри координацията, контрола, изпълнението и оценката на структурните фондове и на кохезионния фонд в България за периода 2007-2013 г.

По-конкретно, програмата ще допринася за изграждане на необходимия капацитет и подобряване на функционирането на централните и местните административни структури, ангажирани с процеса на усвояване на европейско финансиране, като същевременно ще спомага за повишаване на информираността и осведомеността на обществото относно ефективното и ефикасно използване на фондовете в България.

Програмата ще подкрепи пряко и процеса на координация, както и системата за финансов контрол и одит. Освен това тя ще окаже съдействие на местните власти и други изпълнители на структурни фондове, като се грижи за редовната организация на обучения и други подходящи мерки за развиване на капацитета.

Наред с подпомагането на отговорните структури оперативната програма ще осигури:

 • надеждна Единна информационна система за управление и наблюдение (ЕСУН) на структурните и кохезионния финансови инструменти; както и
 • подходяща комуникация и осведомяване на обществото като цяло относно българската национална стратегическа референтна рамка (НСРР) и европейската политика на сближаване.

3. Приоритети

Програмата е структурирана съобразно следните приоритети:

Приоритет 1: Подкрепа за службите на централно ниво [приблизително 51,8 % от общата сума за финансиране]

Следните административни структури на централно ниво ще бъдат заети в изпълнението на този приоритет:

 • Централно координиращо звено;
 • Сертифициращ орган;
 • Одитиращ орган;
 • Управителен орган за оперативната програма;
 • Комитет по наблюдение на НСРР; както и
 • Комитет за наблюдение на оперативната програма.

Подкрепата за местните власти ще бъде осигурена чрез специални обучения;

Приоритет 2: Разработване и подкрепа за единно наблюдение и информация [приблизително 20,0 % от общата сума за финансиране]

Този приоритет ще бъде изпълнен чрез допълнително разработване и подпомагане на функционирането на единната информационна система за управление и наблюдение.

Приоритет 3: Популяризиране на европейската политика на сближаване [приблизително 28,2 % от общата сума за финансиране]

Този приоритет ще бъде изпълнен чрез предоставяне на обща и статистическа информация на всички заинтересовани страни и на обществото.

Финансова и техническа информация

Оперативна програма 'Техническа помощ'

Вид на интервенцията

Оперативна програма

CCI No

2007BG161PO002

Number of decision

C/2007/5472

Крайна дата за одобрение

07/11/2007

Финансов анализ по приоритетна ос

Приоритетна ос Финансиране от ЕС Национално публично финансиране Общо публично финансиране
Подкрепа за службите на централно ниво 25 000 000 4 411 765 29 411 765
Разработване и подкрепа за Единна информационна система за управление и наблюдение 9 659 303 1 704 583 11 363 886
Популяризиране на европейската политика на сближаване в България 13 637 210 2 406 566 16 043 776
Общо 48 296 513 8 522 914 56 819 427