Оперативна програма 'Регионално развитие'

програма по цел 'Сближаване', съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)

България

Допълнителни

 

На 5 ноември 2007 г. ( + 09/02/2011) Европейската комисия одобри оперативна програма „Регионално развитие“ за цялата територия на България за периода 2007-2013 г. Програмата попада в рамките на цел „Сближаване“ и цел „Регионална конкурентоспособност и заетост“ и разполага с общ бюджет от близо 1,6 милиарда евро. Инвестициите на Общността по линията на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) възлизат на близо 1,4 милиарда евро, което представлява приблизително 19,8 % от общата сума на предназначените за България инвестиции на ЕС по силата на политиката на сближаване за периода 2007-2013 г.

1. Обща цел и специфични цели на програмата

България сериозно изостава по отношение на БВП на глава от населението в сравнение със средната за ЕС стойност (българският БВП е 28,3 % от средната за ЕС-27 стойност). Този факт поставя българските региони на едно от последните места в сравнение с други региони на ЕС. Основните цели на оперативната програма са:

 • да намали социално-икономическите различия между България и други държави-членки на ЕС;
 • да направи по-привлекателни условията за живот и работа в България;
 • да развие потенциала за туризъм; както и
 • да стимулира притока на инвестиции към по-малките общини.

Оперативната програма „Регионално развитие“ за България е разработена в съответствие с Лисабонската стратегия за растеж и заетост и принципите, посочени в стратегията от Гьотеборг за устойчиво развитие.

2. Очакван ефект от инвестициите

Оперативната програма за България за периода 2007-2013 г. се стреми да постигне следните резултати:

 • подобряване на физическите, икономическите и социалните условия на живот и работа в градските центрове и свързването на тези центрове помежду им;
 • свързване на периферните територии с центровете им с цел осигуряване на адекватен достъп;
 • оказване на подкрепа за ключови за тези територии инвестиции, които са съобразени с принципите за ефективност на разходите, ефикасност и равнопоставеност;
 • насърчаване на рационален и основан на ефективност на разходите подход към инвестирането чрез сътрудничество между големите градски центрове и общините в прилежащите им територии;
 • и когато това е целесъобразно, между малки общини, чиито размери и недостатъчни ресурси възпрепятстват успешното прилагане на самостоятелни действия, за да се поощри прилагането на подходящ интегриран подход по отношение на всички общини; както и

  осигуряване на подходяща подкрепа за процеса на местно и междурегионално развитие.

3. Приоритети

Оперативната програма е структурирана съобразно следните приоритети:

Приоритет 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие [приблизително 53,6 % oт общата сума за финансиране]

Този приоритет е насочен към широк кръг от интервенции с цел засилване на ролята на градовете и на центровете на растеж, като например подобряване на социалната инфраструктура и жилищната политика, модернизиране на градския транспорт, насърчаване на икономически дейности в градските райони и повишаване на привлекателността на условията за живот в градските райони.

Приоритет 2: Регионална и местна достъпност [приблизително 25,0 % oт общата сума за финансиране]

Целта на този приоритет е да изгради по-добри връзки между градските райони и прилежащите им територии чрез подобряване на пътните и транспортните връзки, изграждане на енергопреносна инфраструктура, както и модернизиране на инфраструктурата за информационни и телекомуникационни технологии (ИКТ).

Приоритет 3: Устойчиво развитие на туризма [приблизително 12,3 % oт общата сума за финансиране]

Целите на тази приоритетна област са следните:

 • развитие и модернизация на туристическата инфраструктура, която включва както културните и исторически забележителности, така и възможностите за настаняване;
 • подобряване на туристическите услуги в цялата страна;
 • подобряване на маркетинга на дестинациите, както и
 • укрепване на партньорството между различните субекти в сферата на туризма и свързаните с туризма сектори.

Приоритет 4: Местно развитие и сътрудничество [приблизително 5,6 % oт общата сума за финансиране]

Този приоритет е насочен към общини, които са разположени извън гъсто населени градски райони и се нуждаят от инвестиции за насърчаване на развитието си. Ще бъдат подкрепяни инвестиции в индустриалната област, образованието и здравеопазването. Мерките ще се възползват също от идеите и опита на региони и местни власти от други държави-членки на ЕС чрез обмяната на познания и добри практики.

Приоритет 5: Техническа помощ [приблизително 3,4 % oт общата сума за финансиране]

Целта на този приоритет е да подпомага управлението и изпълнението на оперативната програма. Осигурени са финансови средства за покриването на разходите, свързани с администрацията, наблюдението, контрола, публичността на програмата, а също и за подобряването на административния капацитет на бенефициерите по програмата.

Финансова и техническа информация

Оперативна програма 'Регионално развитие'

Вид на интервенцията

Оперативна програма

CCI No

2007BG161PO001

Number of decision

C/2007/5440 + C(2011)488

Крайна дата за одобрение

05/11/2007

Финансов анализ по приоритетна ос

Приоритетна ос Финансиране от ЕС Национално публично финансиране Общо публично финансиране
Устойчиво и интегрирано градско развитие 730 207 777 128 860 196 859 067 973
Регионална и местна достъпност 340 270 886 60 047 803 400 318 689
Устойчиво развитие на туризма 185 379 580 29 714 043 198 093 623
Местно развитие и сътрудничество 76 220 679 13 450 708 89 671 387
Техническа помощ 46 004 623 8 118 464 54 123 087
Общо 1 378 083 545 240 191 214 1 601 274 759