Оперативна програма 'Околна среда'

Оперативна програма по цел 'Сближаване', съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд (КФ)

България

Допълнителни

 

На 7 ноември 2007 г. Европейската комисия одобри секторна оперативна програма за България за периода 2007-2013 г. Оперативната програма „Околна среда“ включва подкрепа на Общността за цялата национална територия, влизаща в рамките на цел „Сближаване“. Общият бюджет на програмата е около 1,8 млрд. EUR и помощта на Общността чрез ЕФРР възлиза на 439 млн. EUR и чрез Кохезионния фонд – 1,027 млрд. EUR (приблизително 22 % EUR от общата парична сума, която ЕС инвестира в България в рамките на политиката за сближаване, 2007 - 2013 г.)

1. Предназначение и цел на инвестициите на ЕС

Оперативната програма „Околна среда“ (ОП Околна среда) е основният програмен документ за изпълнението на националната политика в областта на околната среда. Предназначението на подкрепата в тази рамка е защитата и запазването на природните ресурси на България и подобряването на състоянието на околната среда в цялата страна.

Инвестициите в екологична инфраструктура са тясно свързани с устойчивия икономически растеж и създаването на работни места. Те допринасят също за напредъка в сближаването и увеличаването на конкурентоспособността на регионите. Програмата ще допринесе и за запазването и възстановяването на богатото биологично разнообразие на България и ще помогне за повишаване на капацитета за изпълнение на местните заинтересовани страни.

2. Очакван ефект от инвестициите

Плановете на програмата са до 2013 г. да са въведени в действие 65 нови или рехабилитирани пречиствателни станции за отпадъчни води, които обслужват 1 845 000 души, дотогава необслужвани, и 22 интегрирани системи за управление на отпадъци, които обслужват 3 500 000 души, дотогава необслужвани.

3. Приоритети

Крайната цел на ОП е „да повиши качеството на живота на населението от страната, като гарантира здравословна и благоприятна околна среда, и да запази богатото природно наследство на основата на устойчивото развитие на страната“. Усилията ѝ са насочени към изпълнение на изискванията на законодателството на ЕС в областта на околната среда (закони на ЕС), което се разглежда като необходима предпоставка за повишаване на жизнените стандарти и привличане в страната на стимулиращи растежа инвестиции. Крайните цели ще бъдат постигнати чрез четири приоритета (включително „Техническа помощ“):

Приоритет 1. Подобряване и развитие на водната инфраструктура и инфраструктурата на отпадъчните води

Целта на този приоритет е запазването и подобряването на екологичните условия на водата в страната чрез подобряване на състоянието на водоснабдяването и инфраструктурата на отпадъчните води, до достигане на стандартите, изисквани от европейските директиви. Този приоритет ще има за цел изграждането/модернизирането на водоизточници, предназначени за извличане на питейна вода, разширяване и рехабилитация на водопроводи и канализация, изграждане и рехабилитация на станции за пречистване на вода и пречиствателни станции за отпадъчни води, както и ще обхваща техническата помощ по изготвянето на проекти. Проектите, които ще получат подкрепа по този приоритет ще следват интегрирания цикъл на управление на водите.

Приоритет 2. Подобряване и развитие на инфраструктурата за обработка на отпадъци

Целта е да се подобри околната среда чрез създаване на условия за спазване на европейските директиви относно твърди отпадъци и развитието на системи за устойчиво управление на отпадъците, спазване на интегрирания поток на управление на отпадъците (превенция, използване/сортиране/рециклиране), както и крайната им обработка. Програмата ще подобри съоръженията за обработка на отпадъци и ще намали броя на заразените отпреди площи.

Приоритетът ще подкрепя планове за управление на отпадъците на регионално равнище.

Приоритет 3. Запазване и възстановяване на биологическото разнообразие

Целите са опазване на биологическото разнообразие, природните хабитати, дивите видове флора и фауна, както и ефикасното управление на защитените зони.

Приоритет 4. Техническа помощ

Целта на този приоритетна ос е успешното и ефикасно изпълнение на програмата (подкрепа за ръководенето й, комуникационни дейности, оценка и др.).

Финансова и техническа информация

Оперативна програма 'Околна среда'

Вид на интервенцията

Оперативна програма

CCI No

2007BG161PO005

Number of decision

C/2007/5470

Крайна дата за одобрение

07/11/2007

Финансов анализ по приоритетна ос

Приоритетна ос Финансиране от ЕС Национално публично финансиране Общо публично финансиране
Подобряване и развитие на водната инфраструктура и инфраструктурата на отпадъчни води в селища с индивидуален екологичен еквивалент над 2000 и селища с индивидуален екологичен еквивалент под 2000, които се намират в зони на градска агломерация (CF) 1 027 366 273 256 841 568 1 284 207 841
Подобряване и развитие на инфраструктурата за обработка на отпадъци (ЕФРР) 311 732 038 55 011 536 366 743 574
Запазване и възстановяване на биологическото разнообразие 87 811 841 15 496 207 103 308 048
Техническа помощ (ЕФРР) 39 515 329 6 973 293 46 488 622
Общо 1 466 425 481 334 322 604 1 800 748 085