Оперативна програма: „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“

Оперативна програма по цел „Сближаване“, финансирана от ЕФРР Северозападен

България

Допълнителни

 

На 26 септември 2007 г. Европейската комисия одобри важна програма за развитие в България за периода 2007-2013 г., озаглавена Оперативна програма за „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. Тази програма включва подкрепа от страна на Общността за цялата национална територия в рамките на целта „Сближаване“. Общият бюджет на програмата е около 1,16 млрд. EUR и помощта от страна на Общността чрез ЕФРР възлиза на 988 млн. EUR (приблизително 15 % от общата парична сума, която ЕС инвестира в България в рамките на политиката за сближаване за периода 2007-2013 г.).

1. Предназначение и цел на инвестицията на ЕС

Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ (ОП Конкурентоспособност) е главния програмен документ, целящ подобрението на конкурентоспособността на българската икономика. Целта на помощта е да развива конкурентоспособно и ефективно производство и да насърчава стопанските сектори. Тя ще допринесе за повишаването на икономическия растеж и за подпомагането на необходимите структурни промени в българската икономика, като целта е да се постигне устойчиво развитие и сближаване по време на програмния период. За постигане на тези цели се предвижда подкрепа за повишаване на потенциала за производителност и растеж на малките и средни предприятия и за подпомагане на новаторското развитие, а също така и помощ в прехода към икономика, основана на знанието, и въвеждане на нови технологии, както и подобряване на бизнес средата. Оперативната програма е напълно съгласувана с целите на Лисабонската програма 2000, така както и със Стратегическите насоки на Общността за икономическо, социално и териториално сближаване. Оперативната програма също така ще допринесе за постигането на общите хоризонтални цели на Европейския съюз и по-специално, за опазването на околната среда, равните възможности и развитието на информационното общество.

2. Очакван ефект от инвестициите:

  • повишаване на разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) с 0,64 %, така че те да достигнат нивото от 1,15 % до 2013 г.;
  • повишаване на износа, като дял от съотношението на БВП, с 30 % до 2013 г.;
  • намаляване на нивото на енергоемкост до 25 % в сравнение с 2004 г. и създаване на допълнителна мощност от 16 ГВтч. за нуждите на предприятията, произвеждащи възобновяема енергия в националната мрежа;
  • създаване на 2120 работни места и на 300 работни места в изследователската област;
  • в общи линии приносът на малките и средни предприятия (МСП) към БВП е установен на 32,3 % за 2013 г., т.е. 10 % увеличение в сравнение с 2004 г, а увеличението на производителността на работната ръка ще бъде 11,5 % за същия период и на същата основа.

3. Приоритетна ос

Основната цел на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ е развиването на динамична икономика, която да е конкурентоспособна на европейския и световния пазар. Програмата е непосредствено свързана с насоките на Националната стратегическа референтна рамка за 2007-2013 г.

Българската икономика трябва да се развива динамично, за да се постигне високо качество на стандарта на живот, основано на устойчив социално-икономически напредък. Това е най-вече постижимо чрез развиване на конкурентоспособността на произвежданите стоки и услуги на международните пазари, което осигурява заетостта и професионалното развитие на населението. Вземат се също така предвид и балансът между икономическото развитие и опазването на околната среда, така както и взаимовръзката между високия икономически растеж и високата заетост, и икономическото участие на населението.

Пътят към осъществяването на основната цел на Оперативната програма преминава през две конкретни цели: насърчаване на новаторството и повишение на ефикасността на предприятията, както и подобряване на бизнес средата. Осъществяването на тези цели ще помогне на българските предприятия да придобият международна конкурентоспособност и едновременно с това ще им даде ключовата роля за създаването на устойчив растеж в българската икономика в рамките на икономиката на бъдещето, основана на знанието, и нарастващата глобализация.

Постигането на общите цели е свързано с пет приоритетни оси:

Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, основана на знанието, и на новаторската дейност“.

Тя е насочена към подпомагане на развитието на НИРД за и от предприятията и цели укрепването на техния новаторски потенциал и установяването на устойчива, подходяща за бизнеса новаторска инфраструктура, която ще заздрави връзките между научната и бизнес среди.

Приоритетна ос 2: „Повишаване на ефективността на предприятията и насърчаване на благоприятна бизнес среда“.

Тя е съсредоточена върху подкрепата на микро-, малките и средни предприятия с потенциал за развитие, в които ще се подпомагат модернизацията на технологиите и управлението на качеството, така както и подобряването на консултантските и информационни услуги, предлагани в бизнеса, които подобряват енергийната ефективност на предприятията и насърчават бизнес сътрудничеството и изграждането на мрежи. Специално внимание ще бъде отделено на насърчаването на инвестициите, на понижаването на количеството на отпадъците, на повишаването на тяхната природосъобразност, на производството на енергоспестяващи технологии и на употребата на възобновяеми енергийни източници, за да се постигне чувствително намаление на енергоемкостта на българските предприятия и на тяхното неблагоприятно екологично въздействие. По този начин ще се развие приносът към устойчивото развитие на околната среда.

Приоритетна ос 3: „Финансови средства за развиващи се предприятия“.

Тя цели улесняване на достъпа на предприятията до капитал за развитие. Нейните цели са повишаване на инвестиционната активност и насърчаване на предприемачеството посредством развитие на специални финансови инструменти и финансов инженеринг за финансиране на МСП. Предвидените интервенции целят предоставяне на нови възможности за достъп до рисков капитал от страна на МСП във „финансови ниши“, където традиционното банково финансиране понастоящем е недостъпно или недостатъчно. Постигането на по-голямата част от тези цели ще се осъществява чрез изпълнение на съвместната инициатива JEREMIE (Съвместни европейски ресурси за микро- и средни предприятия).

Приоритетна ос 4: „Укрепване на позицията на българската икономика на международния пазар“.

Тази приоритетна ос цели улесняване на интегрирането на българската икономика в единния европейски и световен пазар чрез подобряване на инвестиционната и експортната среда. Тя ще подкрепя стимулирането на чуждестранните инвестиции в България, ще подобрява износния потенциал на националната икономика и ще подкрепя националната инфраструктура на качеството, повишавайки качеството на лабораториите за изпитване и калибриране, както и на органите за оценка на съответствието.

Приоритетна ос 5: „Техническа помощ“.

Тя ще предоставя подкрепа на управлението, въвеждането, мониторинга и контрола на дейностите на ОП „Конкурентоспособност“, така както и на работата на Комитета за мониторинг, финансирайки изследванията и проучванията, необходими за въвеждането и оценката на проектите, както и мерките за информация и публичност, гарантиращи прозрачността на програмата. Целта на приоритетната ос е да подобри качеството на извършваните интервенции и да увеличи ефективността на усвояването на структурните фондове.

Финансова и техническа информация

Оперативна програма: „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“

Вид на интервенцията

Оперативна програма

CCI No

2007BG161PO003

Number of decision

C(2007)4500

Крайна дата за одобрение

26/09/2007

Финансов анализ по приоритетна ос

Приоритетна ос Финансиране от ЕС Национално публично финансиране Общо публично финансиране
Развитие на икономика, основана на знанието, и на новаторски дейности 209 525 000 36 975 000 246 500 000
Повишаване на ефективността на предприятията и насърчаване на благоприятна среда в предприятията 504 762 113 89 075 667 593 837 780
Финансови средства за развиващи се предприятия 170 000 000 30 000 000 200 000 000
Укрепване на позицията на българската икономика на международния пазар 73 960 090 13 051 780 87 011 870
Техническо подпомагане 29 636 016 5 299 885 34 935 901
Общо 987 883 219 174 402 332 1 162 285 551