Програми

По-долу могат да бъдат намерени резюмета на оперативните програми, приети от Европейската комисия в началото на програмния период. Програмите се изготвят от всяка държава членка и/или регион и се финансират от Европейския фонд за регионално развитие или от Кохезионния фонд.
Допълнителни инструменти за търсене са налични за:

Допълнителни

 

Национални програми

Австрия

България

Белгия

Чешка република

Кипър

Дания

Естония

Финландия

Франция

Германия

Гърция

Ирландия

Италия

Латвия

Литва

Люксембург

Унгария

Малта

Нидерландия

Полша

Португалия

Хърватия

Румъния

Словения

Словакия

Испания

Швеция

Обединено кралство

Трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество