Бенефициенти по политиката на сближаване на Европейския съюз

ЕС има задължението да изразходва публичните средства по прозрачен начин. На картата са представени преки връзки към списъците на бенефициентите на Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. Уебсайтовете, към които водят линковете, се управляват от съответните държави членки, които съгласно правилата относно прилагането на фондовете за периода 2014–2020 г. (ЕС № 1301/2013) трябва да публикуват името на бенефициента, дейността и размера на предвиденото публично финансиране.

Допълнителни

 

Бенефициери 2014-2020

Бенефициери

x