Нова политика на сближаване

За следващия дългосрочен бюджет на ЕС за 2021—2027 г. Комисията предлага да се модернизира политиката на сближаване — основната инвестиционна политика на ЕС и един от най-конкретните изрази на солидарност в Съюза.

Допълнителни

 

Новини

  В лятното издание на списание „Панорама“, което вече е достъпно за изтегляне, отправяме поглед към бъдещето и разглеждаме предлагания бюджет на Европейската комисия за периода на финансиране 2021—2027 г. Освен уводна статия, която очертава предложенията и начина, по който те се очакват да реформират политиката на сближаване, ви представяме ексклузивно интервю с комисар Крецу относно основните развития и тяхната логика, както и първоначалните реакции от различни заинтересовани лица от цяла Европа.

  На фокус този път е Ирландия, която тази година чества 45 години членство в ЕС. Включили сме интервю с министъра по въпросите на публичните разходи Паскал Донахю и различни проекти, които показват как финансирането по линия на ЕФРР е допринесло за това Ирландия да стане по-иновативна и конкурентоспособна.

  Представяме ви 21-те финалисти за тазгодишните награди RegioStars, както и преглед на темите и подробностите на следващото издание на Европейската седмица на регионите и градовете, което ще се проведе в Брюксел в началото на октомври. Разгледали сме също така разнообразие от проекти в областта на културното наследство, подпомогнати от ЕФРР, за да отбележим Европейската година на културното наследство, а в раздел „Заснето с камера“ сме наблегнали на иновациите в Полша. Отделили сме внимание на проведената неотдавна конференция „Добро управление“ и на различни инициативи в подкрепа на изграждането на административния капацитет в целия ЕС, както и на продължаващите приключения на нашите млади европейски знаменитости в социалните медии, които прекосяват континента като част от проекта „Road Trip“. Раздел „Проекти“ ще ви отведе в Италия, Франция и България.

  „Панорама“, бр. 65: Политиката на сближаване: устремена напред към по-интелигентно бъдеще

  Днес Комисията подновява своята инициатива „Път към високи постижения“, за да продължи да предоставя подкрепа и експертен опит, съобразени с конкретните нужди на регионите, които изостават в областта на иновациите.

  Инициативата ще съдейства на регионите да разработват, актуализират и усъвършенстват своите стратегии за интелигентна специализация, т.е. регионалните иновационни стратегии, основани на области, в които имат конкурентно предимство, още преди началото на бюджетния период 2021—2027 г. Тя ще ги подпомага да идентифицират подходящи ресурси от ЕС, с които да финансират иновационни проекти и да се свързват с други региони с подобни предимства и да създават иновационни клъстери.

  В продължение на предложенията на Комисията за бъдещата политика на сближаване и новата програма „Хоризонт Европа“ и в съответствие с обновената програма на Комисията за научни изследвания и иновации „Път към високи постижения“ е още един механизъм, чрез който Комисията помага на европейските региони да се подготвят за бъдещето със солидни иновационни стратегии, подпомагани от фондовете на ЕС за следващия дългосрочен бюджет за 2021—2027 г.

  Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: „В периода след 2020 г. интелигентната специализация ще бъде по-важна от когато и да било. За да могат през идните години тези стратегии да разгърнат пълния си потенциал, са необходими две неща: повече партньорства и повече ангажираност с проектите, особено в регионите, които трябва да наваксат най-много. С помощта на тази инициатива ще се подготви почвата за солидни иновационни стратегии в периода след 2020 г.“

  Инициативата, координирана от Съвместния изследователски център, ще предостави на регионите четири основни форми на подкрепа:

  1. Комисията и външни експерти ще съдействат на регионите да определят областите, които имат нужда от подобрение, в стратегиите си за интелигентна специализация, в регионалните системи за иновации (качество на публичната научноизследователска дейност, ефективни връзки между предприятията и науката и благоприятна бизнес среда), както и в начина, по който си сътрудничат с други региони в сферата на научните изследвания и иновациите.
  2. Експертите също така ще им съдействат за усвояването на всички потенциални източници на финансиране, като например „Хоризонт Европа“, „Цифрова Европа“ и фондовете на политиката на сближаване, и за съчетаването им благодарение на новите възможности за полезни взаимодействия, залегнали в предложенията на Комисията за фондовете на ЕС за периода 2021—2027 г.
  3. С помощта на Съвместния изследователски център ще бъдат идентифицирани и премахнати регионалните пречки пред иновациите, като например липсата на комуникация между местния бизнес и академичните среди или слабо участие в текущата програма „Хоризонт 2020“.
  4. Съвместният изследователски център също така ще организира мероприятия за създаване на професионални мрежи и работни срещи, на които регионите да се срещат и да обменят добри практики в изграждането на регионални иновационни стратегии. Това ще улесни също така разработването на партньорства за междурегионални иновационни инвестиции.

  Следващи стъпки

  Подновената инициатива ще започне това лято и ще продължи 2 години. Регионите могат да заявят интерес и да участват чрез Платформата за интелигентна специализация.

  За повече информация:

Още новини

Регионално развитие и сближаване след 2020 г. — новата рамка накратко

Фокус върху пет инвестиционни приоритета — в области, в които EC може да постигне най-добри резултати

Пет основни цели ще стимулират инвестициите на ЕС в периода 2021—2027 г.:

Инвестициите в регионално развитие ще се съсредочат върху цели 1 и 2. [65 %] до [85 %] от средствата от ЕФРР и Кохезионния фонд ще бъдат разпределени за тези приоритети в зависимост от относителното благосъстояние на държавите членки.

По-интелигентна Европа — чрез иновации, цифровизация, икономическа промяна и подкрепа за малките и средните предприятия

По-зелена безвъглеродна Европа — чрез прилагане на Парижкото споразумение и инвестиране в енергийния преход, възобновяемите енергийни източници и борбата с изменението на климата

По-добре свързана Европа — със стратегически транспортни и цифрови мрежи

По-социална Европа — изпълнение на европейския стълб на социалните права и подкрепа за качествената заетост, образованието, уменията, социалното приобщаване и равния достъп до здравеопазване

Европа по-близо до гражданите — подкрепа за местните стратегии за развитие и устойчивото градско развитие в ЕС.

По-индивидуализиран подход към регионалното развитие

Политиката на сближаване продължава да инвестира във всички региони, като се запазват а трите категории (по-слабо развити региони, региони в преход, по-развити региони).

Разпределението на средствата от фондовете все още до голяма степен се основава на БВП на глава от населението. Добавят се нови критерии (младежка безработица, ниски равнища на образование, изменение на климата и приемане и интегриране на мигранти), за да се отрази по-добре действителното положение по места. Най-отдалечените региони ще продължат да се ползват от специално подпомагане от ЕС.

Политиката на сближаване ще продължи да подкрепя стратегиите за местно развитие и овластяване на местните органи при управлението на средствата. Градското измерение на политиката на сближаване също се укрепва, като 6 % от помощта по линия на ЕФРР се заделят за устойчиво градско развитие и се създава нова програма за изграждане на мрежи от контакти и капацитет на градските власти — Европейската инициатива за градовете.

Опростяване — по-кратки, по-малко, по-ясни правила

80 мерки за опростяване в политиката на сближаване за периода 2021—2027 г. PDF

За предприятията и предприемачите, които се ползват от подкрепата на ЕС, новата рамка предлага по-малко бюрокрация и по-прости начини за искане на плащанията, като се използват опростени варианти за разходите. За да се улесни взаимодействието, е въведена единна нормативна уредба, която обхваща 7 фонда на ЕС, които се реализират в сътрудничество с държавите членки („споделено управление“). Комисията предлага и по-леки проверки за програмите с добри резултати, като все повече се разчита на националните системи и се разширява принципът на „единния одит“, за да се избегне дублирането на проверки.

По-гъвкава рамка

Новата рамка обединява необходимата стабилност при планирането на инвестициите с подходящо ниво на бюджетна гъвкавост за справяне с непредвидени събития. Междинен преглед ще определи дали са необходими промени в програмите за последните две години от периода на финансиране въз основа на нововъзникващите приоритети, изпълнението на програмите и на най-актуалните специфични за всяка държава препоръки.

В определени граници ще бъдат възможни трансфери на средства в рамките на програмите, без да е необходимо официално одобрение от Комисията. Специфична разпоредба прави по-лесно незабавното мобилизиране на финансиране от ЕС в случай на природно бедствие.

Укрепване на връзката с европейския семестър и икономическото управление на съюза

Реформи на политиката на сближаване за създаване на благоприятна за инвестиците среда, в която предприятията да могат да се развиват успешно. Ще бъдат осигурени пълно взаимно допълване и координация с новата, подобрена Програма за подкрепа на структурните реформи.

Специфичните за всяка държава препоръки, изготвяни в контекста на европейския семестър, ще се вземат предвид два пъти през бюджетния период — в началото — за разработване на програмите по политиката на сближаване и по време на междинния преглед. За да продължат да се подобряват условията за растеж и създаване на работни места, нови благоприятни условия ще спомагат за премахване на пречките пред инвестициите. Тяхното изпълнение ще се наблюдава през целия финансов период.

Повече възможности за полезни взаимодействия в инструментариума на бюджета на EC

Единната нормативна уредба, обхващаща фондовете на политиката на сближаване и фонда „Убежище и миграция“, ще улесни създаването на местни стратегии за интегриране на мигрантите, подпомагани със средства на ЕС, използвани във взаимодействие; Фондът „Убежище и миграция“ ще бъде съсредоточен върху краткосрочните нужди на мигрантите при пристигането им, а политиката на сближаване ще подкрепя тяхната социална и професионална интеграция. Извън рамките на единната нормативна уредба ще се улесни полезното взаимодействие с други инструменти на ЕС, като например Общата селскостопанска политика, „Хоризонт Европа“, LIFE или „Еразъм+“.

Interreg: Премахване на трансграничните препятствия и подкрепа за междурегионалните иновационни проекти

IМеждурегионалното и трансграничното сътрудничество ще бъде улеснено от новата възможност даден регион да използва част от своите собствени средства за финансиране на проекти навсякъде в Европа, съвместно с други региони.

Новото поколение програми за междурегионално и трансгранично сътрудничество (Interreg) ще помогнат на държавите членки да се справят с трансграничните пречки и да разработват съвместни услуги. Комисията предлага нов инструмент за граничните региони и страните, желаещи да хармонизират своите правни рамки — Европейски трансграничен механизъм.

Въз основа на успешен пилотен проект от 2014—2020 г. Комисията предлага създаването на междурегионални иновационни инвестиции. На регионите с подходящи активи за интелигентна специализация ще бъде предоставена повече подкрепа за изграждането на паневропейски клъстери в приоритетни сектори като големите информационни масиви, кръговата икономика, усъвършенстваните технологии за производство и киберсигурността.

Подобрени правила за постигане на по-добри резултати от инвестициите на EC

Всички програми ще имат рамка за изпълнение с количествено измерими цели (брой на разкритите работни места или допълнителен достъп до широколентови услуги). С новата рамка се въвежда годишен преглед на изпълнението под формата на политически диалог между органите, отговарящи за програмата, и Комисията. Ефективността на програмите ще се оценява и по време на средносрочния преглед. От съображения за прозрачност, така че гражданите да могат да следят постигнатия напредък, държавите членки ще трябва да докладват всички данни за изпълнението на всеки два месеца, а платформата за свободно достъпни данни във връзка със сближаването ще се актуализира автоматично.

Засилено използване на финансови инструменти

Справянето със значителния недостиг на инвестиции не е възможно само с отпускането на безвъзмездни средства. Те могат ефективно да бъдат допълвани от финансови инструменти, които имат ефект на лост и са по-близо до пазара. На доброволна основа държавите членки ще могат да прехвърлят част от своите средства по политиката на сближаване към новия централно управляван фонд InvestEU, за да ползват гаранцията, предоставена от бюджета на ЕС. Съчетаването на безвъзмездни средства и финансови инструменти се улеснява, а новата рамка включва и специални разпоредби за привличане на повече частен капитал.

Повече усилия в областта на комуникацията за подобряване на видимостта на политиката на сближаване

За да бъде Европа по-близо до гражданите, се отделя все повече внимание на необходимостта от по-добро разясняване на положителните резултати на политиката на сближаване. Държавите членки и регионите повишиха изискванията по отношение на комуникацията, като например организирането на прояви за започването на големи финансирани от ЕС проекти и разработването на планове в социалните медии.

В същото време комуникацията по финансираните от ЕС проекти се опростява, като едно наименование обхваща всички различни фондове на ЕС, единен портал предоставя информация за всички налични финансови средства за предприятията и се въвежда единна база данни за проекти, управлявана от Комисията.

Обиколка на столиците

Предложенията на Комисията ще бъдат представени: