Регионалната политика във Вашата страна

Австрия Белгия България Кипър Чешка република Дания Естония Финландия Франция Германия Гърция Унгария Ирландия Италия Латвия Литва Люксембург Малта Нидерландия Полша Португалия Румъния Словакия Словения Испания Швеция Обединено кралство Хърватия Португалия Испания Франция

Регионална политика

Регионалната политика на ЕС е инвестиционна политика. Тя подкрепя създаването на работни места, конкурентоспособността, икономическия растеж, подобряването на качеството на живот и устойчивото развитие. Тези инвестиции подпомагат изпълнението на стратегията "Европа 2020".

Официална церемония „Първа копка“ по проект, финансиран по линия на ЕФРР, който цели да осигури по-добра инфраструктура за предоставяне на социални грижи в Петрич, се състоя в двора на......
Всяка година Европейската комисия отличава онези проекти, финансирани от ЕС, които демонстрират високи постижения и нови подходи в областта на регионалното развитие. С цел да вдъхновят други региони и......
Политиката на сближаване е насочена специално към регионите, които страдат от сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия, като например планинските, островните и слабо......
Министър-председателят Малу Дрейер и министърът на икономиката д-р Фолкер Висинг на Рейнланд-Пфалц излагат своите гледни точки относно текущата и бъдещата подкрепа по линия на политиката на сближаване......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset